Odpowiedź: Pracownikom przejętym w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. nie zakłada się nowych akt osobowych. Przekazane akta osobowe należy uporządkować i uzupełnić w miarę możliwości. Oznacza to, iż zarówno części A i B będą w związku z kontynuacją zatrudnienia u nowego pracodawcy odpowiednio uzupełniane. Dotychczasowych akt osobowych nie umieszcza się ani w części A ani w części B nowych akta osobowych. Przekazane akta osobowe pracownika gdyż stanowią swoistą całość, którą należy – w razie potrzeby aktualizować – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286) – dalej r.s.z.p.d.

Uzasadnienie: Paragraf 9 r.s.z.p.d. stanowi, iż "W sytuacji określonej w art. 231 Kodeksu pracy albo w odrębnych przepisach przewidujących następstwo prawne nowego pracodawcy w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzedniego pracodawcę, dotychczasowy pracodawca jest obowiązany przekazać akta osobowe pracownika oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych z jego stosunkiem pracy pracodawcy przejmującemu tego pracownika."
Z powołanego przepisu wynika obowiązek dalszego prowadzenia akt osobowych pracownika przez nowego pracodawcę. Przejście zakładu pracy nie stanowi podstawy do założenia nowych akt osobowych. Skoro tak, to akt osobowych z okresu zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy nie umieszcza się ani w części A, B czy też C nowych akt osobowych bowiem nie ma podstawy prawnej do dokonania takiej czynności.

Akta osobowe przejętych pracowników należy uporządkować. Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane; każda z tych części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych