Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) temperatura w miejscu pracy powinna być dostosowana do rodzaju wykonywanych obowiązków.

Nie może być jednak niższa od 14° C, chyba że ze względu na stosowane technologie jest to niemożliwe. W przypadku prac wykonywanych w biurze oraz lekkich prac fizycznych temperatura nie powinna spadać poniżej 18° C. Jeżeli temperatura w miejscu pracy jest za niska i zachodzi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika lub osób postronnych, pracownik może odmówić świadczenia pracy.

Pracownicy, wykonujący pracę na zewnątrz lub w pomieszczeniach nieogrzewanych, muszą być chronieni przed zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi. Pracodawca obowiązany jest zapewnić im pomieszczenie, w którym będą oni mogli rozgrzać się, podgrzać posiłek lub zmienić odzież. Temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa od 16° C, a całkowita jego powierzchnia powinna wynosić co najmniej 8 m2.

Należy również pamiętać, że pracodawca jest obowiązany do nieodpłatnego wydawania posiłków i napojów dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych. Przysługują one pracownikom wykonującym prace fizyczne na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od dnia 1 listopada do dnia 31 marca), jeżeli powodują one spalenie w ciągu jednej zmiany roboczej 1,5 tys. kalorii (w przypadku mężczyzn) lub 1 tys. kalorii (u kobiet). Na tych samych zasadach posiłki przysługują też pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniu zamkniętym, jeżeli utrzymuje się w nich temperatura poniżej 10° C. Z kolei gorące napoje należy wydawać m.in. osobom zatrudnionym w warunkach mikroklimatu zimnego lub przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10° C.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 25 stycznia 2010 r., Łukasz Guza