Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada, że w przyszłym roku przeprowadzi 88 tys. kontroli. Wszystko to w ramach trzeciego etapu długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych.

PIP zamierza zwrócić szczególną uwagę na zasadność zawierania umów cywilnoprawnych, a także na prawidłowość zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę. Działania kontrolne uzupełni kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę”.

PIP ma kontynuować wzmożony nadzór nad pracodawcami, u których odnotowano dużą liczbę wypadków przy pracy i wysoki poziom narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników. Inspektorzy ocenią, w jakim stopniu pracodawcy angażują się w eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń zawodowych. Do przedstawicieli pracowników będzie należało przeprowadzanie lub aktualizacja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia. PIP będzie nadal kontynuowała program prewencyjny „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa” dla małych przedsiębiorstw, czyli takich, które zatrudniają do 50 pracowników.

Wśród działań długofalowych realizowanych w przyszłym roku znalazły się także rekontrole u pracodawców, którzy produkują lub stosują nanomateriały w procesach pracy oraz w laboratoriach na wyższych uczelniach. Mają one przynieść odpowiedź na pytanie, czy poprawił się stan ochrony zdrowia pracowników. PIP zapowiedziała, że zamierza intensywnie monitorować przestrzeganie przepisów o wypłacie wynagrodzeń. Ma również położyć nacisk na kontrolę zatrudniania pracowników tymczasowych.

Budowy, prace drogowe i rozbiórkowe nadal będą pod czujnym okiem inspektorów pracy, którzy zwrócą uwagę na eliminację bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia pracowników. Kontrole będą powtarzane na wszystkich etapach realizacji inwestycji u pracodawców lekceważących przepisy. Natomiast do pracodawców, u których w ostatnich latach odnotowano wypadki śmiertelne, ciężkie lub zbiorowe, bądź powtarzalność zdarzeń wypadkowych o podobnych przyczynach, skierowany zostanie program prewencyjny „Budownictwo. Stop wypadkom”.

Nowymi tematami w planie rocznym są m.in. kontrole: zakładów produkcji prefabrykatów budowlanych i cegielni, pracy w narażeniu na czynniki rakotwórcze i mutagenne, budowy i eksploatacji sieci i instalacji gazu ziemnego, eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach hutniczych, odlewniach i zakładach przemysłu maszynowego. Po raz pierwszy gruntownym kontrolom zostaną poddane domy pomocy społecznej. Do PIP napływa bowiem coraz więcej sygnałów, że dochodzi w nich do naruszania prawa pracy.

Agnieszka Rosa