Przepis art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. reguluje obowiązek pracodawcy w zakresie stosowania wszelkich możliwych dostępnych środków eliminujących lub ograniczających zagrożenie dla pracowników związane ze szkodliwymi biologicznymi, a także prowadzenie rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestru pracowników zatrudnionych przy takich pracach.
Pracodawca zgodnie z k.p. powinien wskazać w zakładzie pracy prace narażające pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych. Może mu być w tym pomocne rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.) – dalej r.s.c.b. Określa ono:
1) klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych,
2) wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych,
3) szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne, w tym rodzaje środków niezbędnych do zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników narażonych na działanie tych czynników, zakres stosowania tych środków oraz warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia narażonych pracowników,
4) sposób prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych i rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach oraz sposób przechowywania i przekazywania tych rejestrów do podmiotów właściwych do rozpoznawania lub stwierdzania choroby zawodowej.
Załącznik nr 2 r.s.c.b. wskazuje wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych. Należą do nich:
1) praca w zakładach produkujących żywność;
2) praca w rolnictwie;
3) praca, podczas której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego;
4) praca w jednostkach ochrony zdrowia;
5) praca w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych;
6) praca w zakładach gospodarki odpadami;
7) praca przy oczyszczaniu ścieków;
8) praca w innych okolicznościach niż wymienione w lp. 1-7, podczas której jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.