Odpowiedź: problematyka podejmowania pracy za granicą u pracodawców zagranicznych została uregulowana w przepisach rozdziału 16 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) - dalej u.p.z. 

Nie zawsze poniesiesz konsekwencje za nieterminowe wystawienie świadectwa pracy!

Uzasadnienie: jak wynika z art. 86 u.p.z., udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych. Niestety jednocześnie przepisy nie wskazują w jaki sposób te okresy zatrudnienia należy udokumentować, co w praktyce może nastręczać pewnych trudności. Obowiązek dowodowy ciąży w tym zakresie na pracowniku. Świadectwo pracy wystawione przez zagranicznego pracodawcę jest jednak dokumentem, który bezsprzecznie można w takim przypadku uznać za wystarczający. Warto jednak pamiętać, że w przypadku, gdy świadectwo pracy jest sporządzone w języku obcym, obowiązek przedłożenia jego tłumaczenia spoczywa na pracowniku (art. 7 ustawy z dnia o języku polskim, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).

Autor: Michalina Sobczak

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.