Odpowiedź: przepisy nie wymagają uzyskiwania potwierdzenia zaznajomienia się z obowiązującym pracownika grafikiem czasu pracy.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 129 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z poźn. zm.)– dalej k.p, rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony - w formie pisemnej lub elektronicznej - na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu na pracodawcy ciąży obowiązek fizycznego przekazania pracownikowi (w formie pisemnej lub elektronicznej) sporządzonego na dany okres rozliczeniowy harmonogramu czasu pracy, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem okresu na który rozkład ten został sporządzony. Przepis nie przewiduje od tej zasady żadnego wyjątku.

Nie mniej jednak wskazać należy, iż dość powszechnie przyjmuje się, iż nie ma przeszkód aby sposobem zaznajamiania pracowników z obowiązującym ich rozkładem czasu pracy było wywieszenie na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń rozkładu dla wszystkich pracowników. Takie działanie pracodawcy nie powinno być uznane za niezgodne z przepisani (w tym również przepisami ustawy o ochronie danych osobowych).

Przepisy prawa pracy nie nakazują ponadto aby pracownik udokumentował fakt zaznajomienia się z obowiązującym go rozkładem czasu pracy np. składając własnoręczny podpis. Pracodawca może jednak wymagać tego od pracowników. W takim jednak przypadku  powinien odpowiednie regulacje wprowadzić do obowiązujących w zakładzie pracy aktów wewnątrzzakładowych (np. do regulaminu pracy). 

Przykład

W dużej firmie transportowej, w której obowiązuje 12 miesięczny okres rozliczeniowy, rozkłady czasu pracy sporządzane są jedynie dla pracowników spedycji (wobec pozostałych pracowników pracodawca nie musi tworzyć rozkładów czasu pracy). Indywidulane rozkłady sporządzane są przeważnie na okresy dwumiesięczne (jedynie czasem obejmują okresy miesięczne). O swoim rozkładzie czasu pracy pracownicy mogą dowiedzieć się albo w drodze mailowej albo z tablicy ogłoszeń, na której pracodawca zamieszcza rozkłady czasu pracy pracowników.