Czy w układzie zbiorowym pracy można zawrzeć zapis, który mówi, że pracownik, który zakończył umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę i rozpoczyna nowe zatrudnienie u tego samego pracodawcy będzie miał naliczany dodatek stażowy od zera (nie będą zaliczane poprzednie świadectwa pracy)?
Czy nie jest to dyskryminacja pracownika - emeryta?
 

Odpowiedź: postanowienie wewnątrzzakładowego źródła prawa pracy, w myśl którego przy powtórnym zatrudnieniu pracownika po przejściu na emeryturę jego zakładowy staż pracy, warunkujący nabycie prawa i wysokość dodatku stażowego będzie liczony od nowa, narusza zasadę równego traktowania – a pośrednio – zakaz dyskryminacji ze względu na wiek.
 
 
Dowiedz się więcej z książki
Mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Przeciwdziałanie w praktyce
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 
 
 
Uzasadnienie: zakładowy staż pracy stanowi przesłankę nabycia lub wysokości wielu uprawnień pracowniczych (np. odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników), wynikających zarówno z aktów prawa powszechnie obowiązującego, jak i z wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (np. tzw. dodatek stażowy). Staż pracy stanowi z reguły uzasadnione kryterium różnicowania sytuacji pracowników, jednakże musi być dla wszystkich pracowników liczony w ten sam sposób. W przeciwnym razie dojdzie do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, a jeżeli powodem odmiennego traktowania w zakresie uprawnień związanych ze stażem pracy będzie jedno z kryteriów wymienionych w art. 183a § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p.– wówczas będzie to dyskryminacja. Postanowienie wewnątrzzakładowego źródła prawa pracy, w myśl którego przy powtórnym zatrudnieniu pracownika po przejściu na emeryturę jego zakładowy staż pracy, warunkujący nabycie prawa i wysokość dodatku stażowego będzie liczony od nowa, narusza zasadę równego traktowania – a pośrednio – zakaz dyskryminacji ze względu na wiek. Potwierdza to wyrok SN z dnia 16 maja 2008 r. I PK 261/07 w  myśl którego cechą, według której należy oceniać zachowanie równości w traktowaniu pracowników jest  - w odniesieniu do nagród jubileuszowych – staż pracy (por także wyrok SN z dnia 23 stycznia 2002 r., I PKN 816/00).