Odpowiedź: oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Wymóg zachowania formy pisemnej spełnia wypowiedzenie przesłane mailem zawierające podpis elektroniczny. Okres wypowiedzenia liczy się od daty, kiedy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy doszło do drugiej strony stosunku pracy w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 30 § 3 k.p. oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Powyższy przepis wprowadza wymóg pisemnej formy wypowiedzenia umowy o pracę, niezależnie od tego, czy umowę o pracę wypowiada pracownik, czy pracodawca.
Zgodnie z art. 78 k.c. do zachowania pisemnej formy wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Zgodnie z powyższym oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zostać własnoręcznie podpisane przez pracownika lub pracodawcę (sama treść oświadczenia może zostać napisana np. na komputerze i wydrukowana), a w przypadku oświadczenia przesłanego mailem – opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Zgodnie z art. 30 § 21 k.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Przepisy k.p. określając datę końcową okresu wypowiedzenia nie wskazują, od kiedy należy liczyć bieg tego okresu.
SN początkowo stawał na stanowisku, iż .... czytaj więcej w Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych