Pytania pochodzą z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:   

Czy pracodawca może ustalić wynagrodzenie pracownika w dwóch walutach?

Czy można w umowie o pracę zawrzeć dwie odrębne stawki (w złotych i w euro na godzinę)?

Odpowiedź: przepisy prawa nie zabraniają ustalania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w walucie obcej. Nie ma też obowiązku ustalania wynagrodzenia w jednej walucie. Dopuszczalnym jest zastosowanie "systemu mieszanego." Jednak niezależnie od waluty, w jakiej będzie wypłacane wynagrodzenie, pracodawca musi pamiętać, że nie może ono wynosić mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Polecamy: Rząd: minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. - 2 tys. zł

Uzasadnienie: przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. ustalają zasady wypłaty wynagrodzenia pracowniczego - art. 10 § 2, art. 78 § 1, art. 86 § 2 k.p. Jednak w odniesieniu do waluty, w jakiej może być wypłacane wynagrodzenie należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny - dalej k.c., a w szczególności art. 358 k.c. w zw. z art. 300 k.p.: Jeżeli przedmiotem zobowiązania podlegającego wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia wyłącznie w walucie obcej. (art. 358 § 1 k.c.). Oznacza to, że jeżeli pracodawca i pracownik określili w umowie o pracę, że wynagrodzenie zostanie wypłacone w walucie obcej, pracodawca może je wypłacić w polskich złotych, chyba że z umowy, ustawy lub orzeczenia sądu wynika, że pensja powinna być wypłacona w konkretnej walucie.

Z powyższego można wywieść również możliwość ustalenia wynagrodzenia w sposób mieszany, czyli wynagrodzenie wypłacane w Polsce jest wypłacane w złotówkach, a w innym kraju np. w euro.

Uwaga: 

Autor, zwraca uwagę, iż w sytuacji, gdy pracownik zostanie skierowany do pracy do państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, jego warunki zatrudnienia nie mogą być gorsze niż przewidują to przepisy państwa, w którym pracownik ma wykonywać pracę.