Odpowiedź: tak, w związku z nieprzestrzeganiem przez pracownika zakazu parkowania samochodów na terenie zakładu pracy pracodawca może pociągnąć go do odpowiedzialności porządkowej.

Uzasadnieie: jak wynika z art. 108 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

1) karę upomnienia,

2) karę nagany.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Jeśli pracodawca określił w akcie prawa wewnątrzzakładowego zakaz parkowania samochodów przez pracowników na terenie zakładu pracy, a zapoznany z tym zakazem pracownik tego zakazu nie przestrzega bez usprawiedliwienia, jak najbardziej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej. Przy czym naruszenie powyższego zakazu, w zależności od konkretnych okoliczności, można by zakwalifikować jako nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy lub jako nieprzestrzeganie przepisów bhp.