Ustawa reguluje kompleksowo kwestie praw i obowiązków stron stosunku pracy na statkach rybackich o polskiej przynależności, pośrednictwo pracy dla osób poszukujących pracy na tych statkach, wymagania dotyczące dokumentów związanych z pracą na statkach rybackich, warunki pracy i życia rybaków na statkach rybackich o polskiej przynależności oraz ochronę zdrowia i ochronę socjalną rybaków.

Dzięki nowelizacji wdrożone zostaną zapisy dwóch konwencji: Konwencji o pracy na morzu i Konwencji dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa.

Ustawa stanowi też, że prace wykonywane przez rybaków, czyli wszystkie osoby pracujące na statku rybackim i będące załogą tego statku, bez względu to, czy pracują bezpośrednio przy połowie ryb, czy też zajmują się obsługą siłowni statku rybackiego,  uważa się za prace, o których mowa w pkt 22 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, czyli za prace rybaków morskich.

Czytaj też: ZUS zakończył wysyłkę listów z informacją o prognozowanej wysokości emerytury >>>