Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi można złożyć, jeżeli są spełnione następujące warunki:

  •     cudzoziemiec, którego jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy,
  •     okres zatrudnienia nie przekroczy 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,
  •     prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec nie dotyczą prac sezonowych, na które trzeba uzyskać zezwolenie.

 

Możliwe zmiany

Wiceminister Stanisław Szwed zwraca uwagę, że w przyszłości resort pracy czeka wiele wyzwań w kwestii rynku pracy. - Część tych zmian będzie wynikało ze strategii MSWiA "Polityka migracyjna Polski". Po naszej stronie musimy wrócić o rozwiązań, które pojawiały się w ustawie o rynku pracy - mówi.

Zobacz procedurę w LEX: Zasady zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski >

- Trzeba by się zastanowić nad wydłużeniem okresów pracy na oświadczeniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. W jednej z propozycji jest, aby wydłużyć ten okres nawet do 12 miesięcy. Pracodawcy chcą 18 miesięcy. Tutaj sprawa jest do dyskusji. Bylibyśmy skłonni wydłużyć te okresy i dać taką możliwość. To wydaje się dobre rozwiązanie. Przedsiębiorcy zgłaszają nam, że te 6 miesięczne okresy są zbyt krótkie - mówi Szwed. Dodał jednak, że projekt w tej sprawie nie będzie zgłoszony w tej kadencji Sejmu.

Sprawdź w LEX: Czy dokumenty bhp powinny być opracowane także w języku zrozumiałym dla zatrudnianego cudzoziemca? >

 

Pracodawcy chcą ułatwień dla cudzoziemców

Pracodawcy  podają, że na polskim rynku pracy brakuje już ok 800 tys. pracowników. I dlatego chcą natychmiastowych zmian w prawie, które uproszczą legalizację pracy dla cudzoziemców. Chodzi m.in. o  wydłużenie okresu, na który rejestrowane jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy z 6 do 18 miesięcy, wprowadzenie maksymalnego terminu 7 dni na umieszczenie w dokumencie podróży odcisku stempla. Postulują także stosowanie jednolitych wytycznych we wszystkich urzędach dotyczących listy dokumentów, które należy dołączyć do wniosków o zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt i pracę.

Z danych NBP, wynika, że w 2018 r. napływ Ukraińców na polski rynek pracy ustabilizował się na poziomie ok. 800 tys. osób. Przez polski rynek pracy "przewija się" ok. 1,2 mln Ukraińców, z czego 330 tys. ma zezwolenia na pracę, a pozostali pracują na podstawie wizy i oświadczeń pracodawców.

 


Rośnie liczba zezwoleń na pobyt

Liczba cudzoziemców mających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy wzrosła do 400 tys. osób. Niemal połowa z nich to obywatele Ukrainy. Z danych przekazanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że w ciągu dwóch lat liczba cudzoziemców z zezwoleniami na pobyt długoterminowy wzrosła o 100 tys. osób. Większość cudzoziemców przyjeżdża do Polski w poszukiwaniu pracy.

Sprawdź w LEX: Czy w przypadku zmiany nazwiska w związku ze ślubem cudzoziemca należy występować o nowe zezwolenie na pracę? >

Drugie miejsce w rankingu zezwoleń zajmują Białorusini - 23 tys., trzecie Niemcy - 21,3 tys. Na dalszych miejscach są Rosjanie, Wietnamczycy, Hindusi, Chińczycy i Włosi.

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom państw Unii Europejskiej.