Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 18 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Wyrok TK

Rozpoznawana sprawa dotyczyła możliwości skorzystania z uprawnienia do zmniejszenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku niezdolności do pracy osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Skarżący nie mógł skorzystać z tego uprawnienia, ponieważ nie opłacił składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. W ocenie skarżącego oznacza to nieusprawiedliwioną selekcję obywateli w zakresie uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę.

Czytaj w LEX: Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących >

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kryterium zróżnicowania ubezpieczonych, jakim jest – według kwestionowanego przepisu – opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe, pozostaje w racjonalnym związku z celem i treścią ocenianej regulacji. Uznał za racjonalne przyjęcie przez ustawodawcę założenia, że obniżenie składek na jedno z ubezpieczeń (w tym przypadku – emerytalno-rentowe) uzależnione jest miedzy innymi od opłacania składki na inne ubezpieczenie (w tym przypadku – chorobowe).

Sprawdź w LEX: W jaki sposób prawidłowo ustalić podstawę do ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorcy, jeśli miesiąc ma 28 dni lub 31 dni? >

 

Trybunał stwierdził także, że konieczność opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe jako warunek obniżenia składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest uzasadniona w świetle art. 67 ust. 1 Konstytucji. Ubezpieczenia społeczne, w ramach których są płacone składki, stanowią zespół instrumentów umożliwiających wykonanie konstytucyjnego obowiązku zabezpieczenia społecznego. Dla zachowania realnej wartości wypłacanych uprawnionym środków, przy jednoczesnym bilansowaniu systemu, wszelkie dopuszczalne uszczuplenia powinny być racjonalnie uzasadnione i mieć swoje oparcie w wartościach ustrojowych.

Sprawdź w LEX: Czy właścicielka firmy w ciąży może w okresie pobytu na zwolnieniu lekarskim zawiesić swoją działalność gospodarczą z uwagi na to, że nie będzie w stanie pracować i nadal pobierać zasiłek chorobowy? >

Według składu orzekającego przyjęte rozwiązanie dostatecznie chroni interesy ubezpieczonych, a jednocześnie sprzyja ochronie interesu całego społeczeństwa, które – za pomocą płaconych danin publicznych i podatków – pośrednio dotuje FUS.

 

 


Orzeczenie zapadło jednogłośnie w składzie: przewodniczący - wiceprezes TK Mariusz Muszyński, sprawozdawca - sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka, sędzia TK Stanisław Rymar, sędzia TK Piotr Tuleja oraz sędzia TK Jarosław Wyrembak.

Czytaj też: TK: Emerytury kobiet z rocznika 1953 przeliczono w sposób sprzeczny z Konstytucją >>>

Sprawdź w LEX: W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie osoby współpracującej z przedsiębiorcą w przypadku jej choroby? >