Uczestnik ma prawo do skorzystania z takiej możliwości, ale jeżeli jego wolą będzie prowadzenie wielu rachunków PPK w różnych instytucjach finansowych, to ma takie prawo. Zasadą jest - jeden pracodawca, jedno PPK, natomiast uczestnik PPK może mieć ich wiele.

Zobacz: Czy w przypadku, gdy pracownik złoży rezygnację z uczestnictwa w PPK i pozostaje nadal u danego pracodawcy w zatrudnieniu to czy pracodawca jest zobowiązany odprowadzać składki w części dotyczącej pracodawcy? >

Pracodawca ma obowiązek zapisania nowego pracownika do PPK

Pracodawcy mają obowiązek zapisania nowych pracowników do PPK po 3 miesiącach zatrudnienia (staż pracy należy obliczyć w ostatnich 12 miesiącach). Po upływie tego czasu pracodawca w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik osiągnął staż pracy, zapisuje go do PPK. Warto podkreślić, że pracodawcy, którzy nie zapiszą pracowników w terminie, narażają się na otrzymanie kary od PIP w wysokości od tysiąca do miliona złotych.

Zobacz: Kiedy spadkobiercy będą mogli wypłacić środki z PPK zmarłego uczestnika? >

W terminie 7 dni po zapisaniu pracowników do PPK (tj. de facto uaktualnieniu załącznika do umowy o prowadzenie poprzez wpisanie nowego pracownika na listę uczestników) uczestnik PPK ma możliwość złożenia swojemu pracodawcy oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Po uzyskaniu informacji od pracownika i niezgłoszeniu przez niego sprzeciwu, pracodawca rozpoczyna procedurę dokonania wypłaty transferowej.

Zobacz: Czy informacja o PPK musi zostać zawarta w regulaminie pracy? >

 

Szczegółowo omówiłem ten proces w przykładowym harmonogramie.  

Przykładowy Harmonogram:

22/03/2020 zatrudnienie na umowę o pracę
21/06/2020 pracownik osiąga staż uprawniający do uczestnictwa w PPK
Do 10/07/2020 pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz pracownika umowę o prowadzenie PPK (zapisuje pracownika do PPK)
W wariancie zapisanie do PPK w dniu 10/07/2020 pracownik ma czas do 17/07/2020 na poinformowanie pracodawcy o zawartych w jego imieniu rachunkach PPK.

Więcej na ten temat znajdziesz w książce: Pracownicze Plany Kapitałowe. Pytania, odpowiedzi, listy kontrolne >

Niezwłocznie po dniu, w którym pracownik poinformuje pracodawcę o zawartych w jego imieniu rachunkach PPK, pracodawca informuje tego pracownika, że ma 7 dni na zgłoszenie pisemnego sprzeciwu o niedokonywaniu wypłaty transferowej środków ze „starego” PPK do PPK prowadzonego u obecnego pracodawcy.

Czytaj też: Marczuk: Nie ma zagrożenia, że oszczędności w PPK będą znacjonalizowane >

Jeżeli pracodawca informuje pracownika o możliwości zgłoszenia sprzeciwu w dniu 24/07/2020 to do dnia 31/07/2020 pracownik ma czas na zgłoszenie tego sprzeciwu. Jeżeli pracownik nie zgłosi sprzeciwu, to pracodawca za pośrednictwem instytucji finansowej z którą prowadzi PPK, rozpoczyna procedurę dokonania wypłaty transferowej środków zgromadzonych na poprzednich rachunkach PPK swojego pracownika na obecnie prowadzone PPK.

Oskar Sobolewski – prawnik, ekspert Instytutu Emerytalnego

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Kadry:

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

PPK - w jaki sposób ustalać liczbę pracowników na potrzeby ustalenia obowiązku tworzenia PPK >

W jaki sposób obliczyć okres zatrudnienia wymagany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK? >