Od 1 stycznia 2019 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1583 zł w związku z przeprowadzoną waloryzacją. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Czytaj też: Opiekunowie niepełnosprawnych wciąż nierówni wobec prawa >

RPO przypomina w liście, że  zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne musi przedstawić niezbędne dokumenty, w tym orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli wniosek nie zawiera wszystkiego co trzeba, organ wyznacza termin do 30 dni na ich uzupełnienie. Niedotrzymanie terminu oznacza pozostawienie wniosku o świadczenie bez rozpatrzenia.

 


Problem w sytuacji postępowania sądowego

Rzecznik wskazuje, że zasadniczo termin załatwienia sprawy o świadczenie pielęgnacyjne nie jest zagrożony w postępowaniu przed organami administracyjnymi.  Inaczej jest w sytuacji,  kiedy sprawa trafia na etap postępowania sądowego.

Sprawdź w LEX: Zasiłek dla opiekuna - procedura przyznawania >

 - W nim stroną jest zarówno opiekun-rodzic, jak i organ odwoławczy. Jeżeli nawet sąd I instancji szybko wyda wyrok korzystny dla wnioskodawcy, to druga strona może go zaskarżyć. Jeśli zatem po wydaniu wyroku wnioskodawca natychmiast złoży wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, to w przypadku złożenia przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności już tylko samego wniosku o uzasadnienie wyroku, z przyczyn od siebie niezależnych opiekun/rodzic nie jest uzupełnić wniosku w terminie 30 dni - wyjaśnił RPO.

Czytaj też: NSA: Zasiłek dla opiekuna można zamienić na świadczenie pielęgnacyjne >

W ocenie Rzecznika nie do pogodzenia z elementarnym poczuciem sprawiedliwości – z zasadami państwa prawa wyrażonymi w art. 2 Konstytucji i prawem do zabezpieczenia społecznego z art. 67  ust. 2 Konstytucji - jest sytuacja, w której ryzyko opieszałości czy błędności  decyzji o niepełnosprawności, a także długotrwałości postępowania sądowego, jest w całości przerzucane na osobę ubiegającą się o świadczenie pielęgnacyjne.

 

 

Rzecznik przypomniał, że zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych >

Świadczenie pielęgnacyjne – praktyczne aspekty przyznawania >

Zasiłek dla opiekuna - procedura przyznawania >

Świadczenia opiekuńcze >

Czy w jednej rodzinie można przyznać dwa świadczenia pielęgnacyjne na bliźniaków? >

Czy osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym może pobierać świadczenie pielęgnacyjne? >

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli wnioskodawca ma bezterminowo zawieszoną działalność gospodarczą? >

Czy można córce przyznać świadczenie pielęgnacyjne na matkę? >