Stosownie do art. 227 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony pracowników przed chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z wykonywaną pracą jest przeprowadzanie, na swój koszt, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrowanie i przechowywanie wyników tych badań i pomiarów oraz udostępnianie ich pracownikom.
Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166), natomiast wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych oraz natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.) – dalej r.n.d.s.
Hałas w środowisku pracy jest charakteryzowany przez:
- poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy i odpowiadającą mu ekspozycję dzienną lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy i odpowiadającą mu ekspozycję tygodniową,
- maksymalny poziom dźwięku A,
- szczytowy poziom dźwięku C.
Wartości dopuszczalne hałasu określone zostały w załączniku nr 2 do r.n.d.s. Mają one zastosowanie, jeśli szczegółowe przepisy nie określają niższych wartości.
Metody pomiaru wielkości charakteryzujących hałas na stanowiskach pracy, w tym także wymagania dotyczące aparatury pomiarowej, określone zostały w polskiej normie PN-N-01307:1994 "Hałas. Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.".
W przypadku, gdy wynoszący 12 godzin dziennie harmonogram czasu pracy ulegnie skróceniu do 8 godzin, a nie zmieni się przy tym zakres czynności na danym stanowisku pracy – nie będzie potrzeby powtarzania pomiarów natężenia hałasu. Pomiary dokonane przy 12-godzinnej zmianie roboczej będą reprezentatywne także dla 8-godzinnej zmiany roboczej.

Zobacz także: Oszacowanie liczby narażonych na hałas prawie niemożliwe>>

Zobacz także: Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.