Business Centre Club przekazał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022”. Brak polityki migracyjnej niejednokrotnie był wskazywany przez przedstawicieli resortów jako powód braku zmian w procedurach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, których od lat domaga się BCC. - W naszej ocenie, polityka migracyjna Polski powinna była powstać co najmniej 4 lata temu i w tym czasie powinna być już realizowana, a co roku aktualizowana w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację na polskim rynku pracy – podkreśla Michał Wysłocki, ekspert BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Czytaj również: Rząd chce uzupełnić zasoby na rynku pracy cudzoziemcami>>
 

Jakie działania zostaną podjęte?

BCC pozytywnie ocenia fakt, że „Polityka migracyjna Polski” została wreszcie opracowana i pojawia się szansa jej przyjęcia. Daje to nadzieję, że zostanie ona wdrożona poprzez istotną reformę rynku pracy oraz wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Co ważne, w „Polityce migracyjnej Polski” wymieniono szereg działań, o których podjęcie niejednokrotnie apelował BCC, m.in.:

  • poprawa efektywności systemu legalizacji zatrudnienia i pobytu związanego z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce,
  • rozwój systemów teleinformatycznych w obszarze legalnej migracji,
  • skuteczne zarządzanie z poziomu centralnego procesem legalizacji pobytu (postępowania administracyjne, polityka informacyjna, obsługa klienta) oraz ujednolicenie interpretacji prawa,
  • zwiększenie liczby cudzoziemców wykonujących zawody deficytowe, w tym medyczne,
  • wspieranie przedsiębiorczości cudzoziemców w Polsce,
  • usprawnienie procesu uznawania kwalifikacji oraz zagranicznych świadectw, dyplomów i stopni naukowych.

 

– Należy jednak pamiętać, że przyjęcie przez Radę Ministrów „Polityki migracyjnej Polski” nie rodzi żadnych skutków prawnych i w praktyce nie wprowadza jeszcze żadnych zmian w systemie legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce –  podkreśla Michał Wysłocki. I dodaje: – Kierunki działań zostały określone bardzo ogólnie i tylko na lata 2021-2022, zatem na faktyczne podjęcie działań określonych w dokumencie pozostaje już mniej niż 1,5 roku.

Co ważne, „Polityka migracyjna Polski” zakłada, że pod koniec okresu, którego dotyczy, przeprowadzona zostanie ewaluacja zrealizowanych działań. BCC wyraża nadzieję, że przyjęcie przez Radę Ministrów dokumentu „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022” skutkować będzie szybkimi i faktycznymi zmianami legislacyjnymi i organizacyjnymi w obszarze migracji zarobkowych cudzoziemców spoza UE.