Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, płaca minimalna powinna zostać zwaloryzowana przynajmniej o prognozowany wskaźnik inflacji, a jeżeli jest ona niższa niż 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (tak, jak ma to miejsce obecnie), obowiązkowo jest ona podnoszona również o 2/3 prognozowanej dynamiki PKB. Uprzednio dokonuje się również korekty błędów prognozy inflacji z poprzedniego okresu w oparciu o tzw. wskaźnik weryfikacyjny.

 
Wskaźnik weryfikacyjny dla celu ustalenia płacy minimalnej za 2016 r. oblicza się poprzez podzielenie rzeczywistego wskaźnika inflacji w 2014 r. (100,0) przez prognozowaną w ustawie budżetowej na 2014 r. wartość wskaźnika inflacji (102,4). W efekcie uzyskujemy wskaźnik weryfikacyjny w wysokości: 100,0/102,4=0,976563. Ponieważ płaca minimalna za 2015 r. wynosi 1750 zł, po skorygowaniu o wskaźnik korygujący wyniesie ona: 1750 zł x 0,976563 = 1708,98 zł.
 
Z informacji mediów oraz z oficjalnego dokumentu MF wynika, iż w 2016 r. PKB wzrośnie o 3,8 proc., a wskaźnik inflacji ukształtuje się na poziomie 1,7 proc. Oznacza to, że skorygowana płaca minimalna powinna zostać podniesiona o 1,7% + (3,8% x 2/3) = 4,233333%. W efekcie otrzymujemy ostateczną wielkość płacy minimalnej: 1708,98 zł x (1+4,233333%) = 1781,33 zł. Po zaokrągleniu w góręminimalna dopuszczalna ustawowo płaca minimalna w 2016 r. powinna zatem wynieść 1782 zł.
 
Co do zasady ostateczną wysokość płacy minimalnej ustala w drodze negocjacji Komisja Trójstronna, a obliczona w powyższy sposób wartość stanowi jedynie dolne ograniczenie. W praktyce jednak zazwyczaj decyzję tę samodzielnie podejmuje rząd, nie zważając na stanowisko partnerów społecznych. W naszej ocenie płaca minimalna w 2016 r. nie powinna być wyższa od tej, jaka została obliczona w oparciu o określone w ustawie reguły. Jak wynika bowiem z danych GUS, w tych częściach Polski gdzie płaca minimalna jest wyższa niż ok. 50 proc. średniego wynagrodzenia w danym regionie, skala bezrobocia jest wyraźnie większa niż na pozostałym obszarze kraju.