W rozporządzeniach: Ministra Gospodarki z 10.05.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, poz. 650 ze zm.) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) - dalej r.b.h.p. nie zawarto zakazu przewożenia na środkach transportowych palet spiętrowanych w taki sposób, że na pierwszej palecie z towarem na widłach ustawiona jest druga.

Zobacz także: Czy operator wózka widłowego powinien nosić kamizelkę odblaskową?>>

W celu zapewnienia bezpiecznego transportu palet wskazane byłoby opracowanie instrukcji magazynowania towarów przeznaczonych do transportu, która powinna zawierać wszystkie istotne elementy związane z przechowywaniem towarów na środku transportowym, do których można zaliczyć:
1) opisanie składowanych ładunków;
2) określenie miejsca składowania ładunków na środku transportowym;
3) określenie sposobu składowania;
4) określenie dla palet maksymalnej wysokości składowania na środku transportowym z uwzględnieniem wytrzymałości palety.
5) wskazanie sposobów przemieszczania palet, np. przez określenie rodzaju urządzeń do ich przemieszczania oraz wskazania osób odpowiedzialnych za utrzymanie w sprawności technicznej środków transportowych do przemieszczania palet.
Należy pamiętać o zapewnieniu odpowiednich urządzeń do przemieszczania towarów oraz odpowiednio przeszkolonych pracowników w zakresie bezpiecznego sposobu rozładunku. Urządzenia do przemieszczania towarów to np. wózki podnośnikowe: ręczne, ręczno-elektryczne, elektryczne lub żurawiki.
Należy także wskazać, iż zgodnie z § 64 r.b.h.p. masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego. Masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych powinny zapewniać bezpieczne warunki przewozu i przeładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu.

Zobacz także: Jaka jest maksymalna wysokość załadunku i przewozu ładunków przy pomocy spalinowego wózka jezdniowego?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP. 

Dowiedz się więcej z książki
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł