Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Kamizelki ostrzegawcze zaliczane są do środków ochrony indywidualnej (odzież ochronna). Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej, rodzaje prac, przy których powinny być stosowane i rodzaje środków ochrony indywidualnej ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami. Ustanawiając obowiązek stosowania kamizelek ostrzegawczych, pracodawca powinien kierować się występującymi zagrożeniami, a szczególnie zatrudnieniem pracowników (operatorów) przy pracach, podczas których powinni być oni dobrze widoczni, w tym wykonywanych w miejscach o wzmożonym ruchu pojazdów, w transporcie wewnątrzzakładowym.
Ubrania robocze z elementami odblaskowymi są mniej skuteczne od kamizelek ostrzegawczych wykonanych z tkanin i materiałów fluoroscencyjnych. Elementy odblaskowe dają pożądany skutek w przypadku, gdy są oświetlone. Kamizelki ostrzegawcze nie tylko są wyposażone w elementy odblaskowe, ale również zwracają uwagę swoją intensywną barwą. Podsumowując, operator wózka jezdniowego powinien używać kamizelki ostrzegawczej lub ubrania ostrzegawczego (np. w okresie zimowym) spełniającego te same warunki, jakie spełnia kamizelka ostrzegawcza.

Zobacz także: Czy przygotowanie się do pracy np. założenie ubrania roboczego zalicza się do czasy pracy?>>

Przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) nie rozstrzygają czy operator wózka powinien stosować kamizelki ostrzegawcze, czy też może stosować ubrania robocze z elementami odblaskowymi. Bliżej rozstrzygnięcia tego problemu są przepisy załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p.
Przepis § 1 tegoż załącznika stanowi, iż środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. W tabeli nr 2 załącznika „Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej”, w pozycji 1 „odzież ochronna”, wymienione są m.in. prace podczas których pracownicy muszą być dobrze widoczni, w tym m.in. wykonywane w miejscach o wzmożonym ruchu pojazdów, w transporcie wewnątrzzakładowym. W tabeli nr 3 wymienionego wyżej załącznika „Rodzaje środków ochrony indywidualnej”, w pozycji 1 „odzież ochronna”, wymienione są m.in.: kamizelki ostrzegawcze, kurtki ostrzegawcze, spodnie ostrzegawcze, narzutki ostrzegawcze. W ofercie handlowej, pod tymi nazwami, oferowane są produkty wykonane z tkanin fluoroscencyjnych, z elementami odblaskowymi. Przepisy r.b.h.p. nie zaliczają do środków ochrony indywidualnej odzieży wykonanej ze „zwykłych” tkanin, wyposażonych jedynie w elementy odblaskowe.

Zobacz także: Liczy się jakość – materiały odblaskowe: technologia i zastosowanie>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.