Programy akcjonariatu pracowniczego od dawna oczekują na kompleksowe uregulowanie prawne. Ostatnie zmiany do ustawy o PIT jeszcze bardziej jednak skomplikowały rozliczenia z tym związane.

Ograniczone zwolnienie z PIT
Znowelizowany art. 24 ust. 11 ustawy o PIT istotnie ograniczył zwolnienie z PIT korzyści uzyskiwanych przez pracownika w związku z nabyciem akcji pracowniczych na preferencyjnych warunkach. Po pierwsze, zwolnienie dotyczy wyłącznie akcji przyznawanych w programach utworzonych przez spółki akcyjne (a zatem, jak się wydaje, akcje spółki komandytowo – akcyjnej nie są objęte zwolnieniem). Po drugie, pracownik musi otrzymać świadczenie od spółki akcyjnej (pracodawcy) lub od spółki, w stosunku do której spółka akcyjna, która utworzyła program, jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Po trzecie, otrzymane świadczenie musi być zaklasyfikowane do przychód z działalności wykonywanej osobiście lub ze stosunku pracy. Ten ostatni warunek zdaje się wyłączać z zakresu zwolnienia wszelkie programy, w których akcje są wydawane przez administratora programu (lub inny podmiot trzeci), gdyż wówczas zasadniczo przychód pracownika należy do tzw. innych źródeł (nie otrzymuje on bowiem świadczenia bezpośrednio od swojego pracodawcy). Czytaj dalej >>