Czy premia uznaniowa dla pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym jest oskładkowana?

Tak. Premia uznaniowa stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych, a co za tym idzie stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne pracownika, który ją otrzymał. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że wypłata tej premii nastąpiła w okresie przebywania przez pracownika na urlopie wychowawczym.


Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi - zgodnie z art. 18 ust. 1-2 oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.), - dalej u.s.u.s., przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., za przychód ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Jak podkreśla się w orzecznictwie sądowym o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik, czy także inna osoba niezwiązana (aktualnie lub w przeszłości) z pracodawcą (np. wyrok NSA z dnia 6 maja 1994 r., sygn. akt SA/Łd 465/94).
Nie ulega więc wątpliwości, że premia uznaniowa otrzymana przez pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym stanowi przychód ze stosunku pracy. Jednocześnie tego rodzaju przychód nie jest objęty przewidzianymi przez prawo zwolnieniami od obowiązku potrącenia składki (np. nie jest wymieniony w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.). Stąd też pracodawca od kwoty tego przychodu zobowiązany jest potrącić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Nie ma w tym przypadku znaczenia okoliczność, że pracownik ten przebywa na urlopie wychowawczym. Składki ten powinny być rozliczone w raporcie ZUS RCA z kodem 01 10 XX, złożonym za miesiąc, w którym nastąpiła wypłaty przedmiotowej premii na rzecz pracownika.