Czy jednodniowa umowa zlecenia zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego daje prawo do świadczeń zdrowotnych przez 30 dni od ustania ubezpieczenia?

Odpowiedź: wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, bez względu na to na jak długi okres została zawarta taka umowa. W konsekwencji nawet w przypadku umowy zlecenia zawartej na jeden dzień po jej rozwiązaniu zleceniobiorca ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jeszcze przez 30 dni.

Czytaj: Umowa zlecenia trwająca jeden dzień także podlega składkom ZUS

Uzasadnienie: osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, nawet jeżeli posiada inny tytuł do tego ubezpieczenia - art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. Nie dotyczy to tych zleceniobiorców, którzy nie spełniają warunków do podlegania ubezpieczeniom społecznym, którzy z tego względu nie podlegają również obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu np. zleceniobiorcy będący studentami lub uczniami, którzy nie ukończyli 26 lat. Podkreślenia wymaga, że wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, bez względu na długość okresu, na który taka umowa została zawarta. Osoba podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, której tytuł do tego ubezpieczenia wygaśnie zachowuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jeszcze przez 30 dni po tym fakcie (art. 67 ust. 4 u.ś.o.z.). Tym samym, jeżeli zleceniobiorca zawrze umowę zlecenia na jeden dzień i z tego tytułu będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, po rozwiązaniu tej umowy będzie miał prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jeszcze przez 30 dni od dnia ustania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.