Odpowiedź: pracownikowi samorządowemu oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługują określone świadczenia takie jak dodatek za wieloletnią pracę, czy nagroda jubileuszowa, których wysokość uzależniona jest od stażu pracy.  Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

Takim okresem jest m.in. okres pobierania stypendium oraz zasiłku przysługującego osobie bezrobotnej. Na mocy art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) - dalej u.p.z.i.r.p. okresy pobierania zasiłku i stypendium przyznanych na podstawie art. 41 ust. 1, art. 53 ust. 6 i art. 53g ust. 1 wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi tu o zasiłek dla bezrobotnych oraz stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy przysługujące bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które został skierowany przez starostę.

Do stażu pracy pracownika samorządowego, od którego zależą uprawnienia pracownicze należy więc wliczyć okres pobierania stypendium z tytułu szkolenia wypłacanego przez Powiatowy Urząd Pracy oraz okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych (w razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych, okres pobierania zasiłku ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński – art. 73 ust. 3 u.p.z.i.r.p.).