Wypełnij ankietę badawczą na www.hrindex.pl. Uzyskaj raport indywidualny i zobacz benchmarki!">>>

Możliwości, jakie daje udział w badaniu wyłoniły się w 1 edycji, która miała miejsce w 2014 roku. Menedżerowie HR uznali, że HR Index jest świetnym narzędziem, ułatwiającym im decyzję, jakie przedsięwzięcia w obszarze ZZL powinny podjąć ich Zespoły. Już raporty indywidualne wskazywały, które z obszarów HR powinny znaleźć się w szczególnym polu zainteresowania. Najczęściej problemami okazywały się: słaba selekcja kandydatów do pracy, niewystarczająca adaptacja zawodowa nowych pracowników, brak lub źle funkcjonujący system ocen, brak systemowego rozwoju zawodowego, w szczególności menedżerów, ekspertów i talentów. Niektórzy Menedżerowie HR już na podstawie wyników raportu indywidualnego mogli podjąć decyzję o kierunkach zmian, doskonalenia lub kontynuacji działań HR w ich firmach.

Organizatorzy badania, Wolters Kluwer Polska oraz AIDA Consulting dawali też możliwość omówienia wyników Firmy w toku indywidualnych spotkań. Menedżerowie HR zapraszali konsultantów na spotkania z nimi i ich Zespołami, gdzie omawiano wyniki. Konsultanci i Zespoły HR omawiali wspólnie priorytetowe kierunki zmian. W przypadku mniejszych możliwości Pracodawcy – wybierali jeden lub dwa kluczowe aspekty, które znacząco poprawiłyby jakość zarządzania ludźmi w firmie oraz pozwoliłyby na budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru na lokalnym rynku pracy lub w branży. Tu zazwyczaj pojawiała się potrzeba rozwoju przywództwa w firmie i pracy nad zaangażowaniem pracowników, a szerzej patrząc, potrzeba pracy nad kulturą organizacyjną.

Czytaj: Twoja Firma jest ,,dobrym” czy ,,złym” pracodawcą? Możesz to sprawdzić w badaniu HR Index

Jak wynikło z rozmów, uzyskany raport znacząco ułatwił też Menedżerom HR rozmowy z Zarządami i Właścicielami Firm o niezbędnych budżetach na optymalizację lub rozwój rozwiązań zarządzania ludźmi i ich potencjałem oraz na kształcenie kadry. Wspomógł to znacząco raport benchmarkowy, który pozwolił na porównanie praktyk firmy z innymi pracodawcami.

Jak natomiast oceniają konsultanci (potwierdzają to wyniki zbiorcze), globalną trudnością u większości badanych Pracodawców jest:

- brak systemowych planów działań, następnie realizowanych, monitorowanych i rozliczanych wg uporządkowanej metody (w formie strategii HR i z użyciem controllingu personalnego),

- systemowe prowadzenie programów zmian i doskonalenia pracowników (w formie ustrukturyzowanych projektów)

- optymalizacja działań HR (np. w oparciu o zasady doskonalenia procesów).

Tu zazwyczaj pojawiała się potrzeba wzmacniania samych zespołów HR, które nie mają odpowiedniej wiedzy i kompetencji, aby sprawnie sterować podejmowanymi działaniami w oparciu o metodyki zarządzania. Dzięki badaniu Zespoły te już wiedzą, w których obszarach mogą się rozwijać i doskonalić.

Mimo tych trudności są również pozytywy: prawie wszyscy menedżerowie HR upewniali się, że dobrze radzą sobie w obszarze prawa pracy oraz komunikacji i dialogu z pracownikami. Poszczególni pracodawcy upewnili się też, że ich rozwiązania są unikalne i najlepsze w skali rynku i są wiodącymi pracodawcami w grupie benchmarkowej.

Obecnie trwa 2 edycja badania, która pozwoli rozszerzyć krąg uczestniczących w badaniu pracodawców. Pomimo że piszę wyżej o firmach (pracodawców komercyjnych było dotychczas najwięcej), należy podkreślić, że do badania mogą przystąpić również pracodawcy niekomercyjni – urzędy, organizacje non profit – one też są pracodawcami i powinny zarządzać potencjałem ludzkim na tych samych zasadach.

Pracodawcy uczestniczący z badaniu po raz pierwszy uzyskają dostęp do unikalnego narzędzia zbadania obszaru HR w klarowny i kompleksowy sposób. Pracodawcy biorący udział w badaniu po raz drugi będą mogli porównać wyniki oraz podjąć dalsze decyzje o przyszłości HR w ich firmie.

 Ankieta HR Index: Uzyskaj raport indywidualny i zobacz benchmarki>>>