Czy należy się odprawa pieniężna, jeżeli przy wypowiedzeniu zmieniającym pracownik nie przyjął nowych warunków pracy i nastąpi rozwiązanie umowy o pracę?
W zakładzie jest zatrudnionych 45 osób.

Rozwiązanie umowy o pracę w wyniku nieprzyjęcia przez pracownika zaproponowanych mu w wypowiedzeniu zmieniającym nowych warunków pracy i płacy pociąga za sobą wszystkie skutki rozwiązania dokonanego przez pracodawcę.


Jak wynika z art. 42 § 3 zd. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jak wskazuje się w orzecznictwie SN, rozwiązanie takie pociąga za sobą wszystkie skutki rozwiązania dokonanego przez zakład pracy (zob. wyrok SN z dnia 22 maja 1975 r., I PRN 9/75, OSNCP 1976, nr 3, poz. 51). Oznacza to, że jeśli w danym przypadku pracownik spełnia warunki określone w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.), będzie uprawniony do otrzymania odprawy.