W sobotę 4 maja br. wchodzi w życie tzw. ustawa sektorowa, wdrażająca RODO. Nowelizacja zmienia 168 ustaw, w tym prawo bankowe, ustawę o działalności ubezpieczeniowej oraz o usługach płatniczych. Ustawa ta stanowi ostatni element procesu legislacyjnego związanego z wdrożeniem RODO do polskiego porządku prawnego. Na całość regulacji w zakresie ochrony danych osobowych składa się RODO (rozporządzenie Parlamentu i Rady UE), ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i "Przepisy wprowadzające" zmieniające regulacje sektorowe.

Zgodnie z nowymi przepisami obywatel ma mieć zagwarantowane pełne prawo do informacji o tym, kto jest administratorem jego danych oraz jakim podmiotom jego dane są powierzane i jaki jest zakres przetwarzania danych.

Zobacz: Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie online >
 

Dane biometryczne

Przepisy określają przetwarzanie danych biometrycznych. Zaproponowano, aby mogły być one pobierane od pracownika i przetwarzane w sytuacjach, w których ich podanie będzie niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony.

 


 

Zmiany przy rekrutacji pracowników

Zgodnie z nowymi przepisami gromadzenie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika możliwe będzie na podstawie zgody. W przypadku danych szczególnie chronionych, dane osobowe będą mogły być przetwarzane wyłącznie, gdy ich przekazanie następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.

Według nowych zasad do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie (nadane przez pracodawcę).

 

Zobacz: Zmiany w danych osobowych pracownika i kandydata do pracy >

 

Z możliwości przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, na podstawie ich zgody, wyłączone zostaną informacje tj. dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa. Oznacza to, iż tego rodzaju dane osobowe będą mogły być przetwarzane wyłącznie w przypadku, kiedy przepis prawa będzie przewidywać obowiązek ich żądania przez pracodawcę lub obowiązek ich udostępnienia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika.

Ponadto od osób ubiegających się o zatrudnienie pracodawca nie będzie już mógł żądać podania imion rodziców ani miejsca zamieszkania. Pracodawca może żądać podania danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Jednocześnie norma prawna nie zwalnia pracodawców od konieczności oceny, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie określonej osoby.

Nowe przepisy zakładają również zmiany w przetwarzaniu danych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 

Nie będzie monitoringu w związkowych pomieszczeniach

Wprowadzono regulacje, które wyłączają możliwość monitorowania pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej. W opinii projektodawcy monitoring pomieszczeń związkowych rodzi duże prawdopodobieństwo naruszenia zasady wolności i niezależności związków zawodowych. Firmy, które stosują monitoring pomieszczeń mają  14 dni od wejścia ustawy na jego likwidację.

 

Zobacz: Monitoring w zakładzie pracy - zmiany 2019 >

 

Doprecyzowano, że instalacja monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych wymaga dodatkowo uzyskania przez pracodawcę uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej (a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy).

Czytaj też: RODO: nowe przepisy to pułapka dla wielu firm >>>

Przepisy zakładają, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, może one wprowadzić szczegółowy nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenu wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu).

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Kadry >