O likwidacji stanowiska pracy może świadczyć  to, że część obowiązków pracownika przejęli inni pracownicy. Taki m. in. wniosek płynie z orzeczenia sądu w sprawie zwolnionej pracownicy z powodu likwidacji jej stanowiska pracy w ramach restrukturyzacji kancelarii prawnej. Najpierw była ona zatrudniona na stanowisku kierownika sekretariatu, a po wdrożeniu ISO dostała aneks do umowy o pracę wraz z kartą obowiązków, w którym powierzono jej obowiązki asystenta naczelnego adwokata.

Niedługo po tym pracownica była na półrocznym urlopie bezpłatnym, a po powrocie pracodawca przeniósł ją na inne stanowisko, na którym zajmowała się windykacją dłużników. Potem z kolei powierzono jej obowiązki w zakresie współpracy z innymi radcami prawnymi kancelarii. Pomagała w bieżących pracach koniecznych do prawidłowej obsługi prawnej klientów. Wykonywała też doraźne polecenia kierownika zakładu, m. in. w działu księgowości: wystawiała faktury, dokonywała rozliczeń z klientami, kontaktowała się z dłużnikami kancelarii. Z czasem przejęła również obowiązki zwolnionej osoby, która zajmowała się przyjmowaniem korespondencji. W zakresie zmian stanowisk, ani rozszerzenia jej obowiązków nigdy nie otrzymała pisemnych poleceń.

Polecamy: Pracownikowi w trakcie wypowiedzenia można powierzyć inne obowiązki

Z tych względów podana przyczyna rozwiązania stosunku pracy wzbudziła jej wątpliwości. Wystąpiła do sądu pracy o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.

Pozwany pracodawca wnosił o oddalenie powództwa. Twierdził, że dodatkowe obowiązki były niewielkie, a ich rozłożenie na różnych pracowników nie wskazuje na pozorną likwidację stanowiska.  Sąd przyznał mu rację. Proces koncentrował się wokół przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Sąd badał jej prawdziwość i konkretność i ustalał uzasadnienie wypowiedzenie umowy o pracę. Uznał, że przyczyna była rzeczywista i uzasadniała podjęcie tej decyzji.

Sąd zaznaczył równocześnie, że nie jest uprawniony do badania celowości i zasadności zmniejszenia zatrudnienia, czy to w ramach prowadzonej zmiany struktury organizacyjnej zakładu, czy też z innych uzasadnionych przyczyn. Są to autonomiczne decyzje pracodawcy (wyrok SN z 12 stycznia 2012r., II PK 83/11). Jednak bada i ustala, czy zmniejszenie zatrudnienia i likwidacja stanowiska pracy są autentyczne, czy pozorne (fikcyjne) i mają na celu jedynie uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę z konkretnym pracownikiem.

Likwidacja stanowiska pracy w ramach rzeczywistych zmian organizacyjnych, polegających na zmniejszeniu zatrudnienia uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę. Jest też uzasadnioną przyczyną zwolnienia, jeżeli jest na tyle zaawansowana, że nie ma wątpliwości co do jej wykonania. Nie musi zbiegać się w czasie z chwilą faktycznego ich przeprowadzenia.

W sprawie, którą zajął się sąd okoliczności restrukturyzacji zatrudnienia nie budziły wątpliwości. Wynikały wprost z podjętych przez pracodawcę działań i nie sposób uznać, aby były pozorne. Z materiału dowodowego wynikało, że nie było osoby która miała taki sam zakres obowiązków co powódka, a co za tym idzie nie było osoby która zajmowałaby stanowisko tożsame co ona.

(wyrok SR w Gdańsku z 10 czerwca 2016 r. sygn. akt VI P 23/15).