Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, powyższe zmiany mają ograniczyć przywileje związków zawodowych, gdyż analogicznych uprawnień nie mają inne organizacje społeczne.
Nowelizacja art. 31 ustawy o związkach zawodowych polega na ograniczeniu przewidzianych tam obowiązków pracodawcy jedynie do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy oraz zwolnienia od pracy zawodowej. Oznacza to, że pracodawca nie będzie musiał ponosić kosztów wynagrodzeń funkcyjnych pracowników związkowych. Analogiczną zmianę, zmierzającą do zmniejszenia po stronie pracodawców kosztów działania komisji pojednawczej, przewidziano w art. 258 § 2 Kodeksu pracy.
 
 
Obecnie pracodawca jest obowiązany do udostępnienia związkom zawodowym na warunkach określonych w umowie pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej. Projekt przewiduje ograniczenie tego obowiązku do udostępnienia pomieszczenia, o ile pracodawca takie posiada, na spotkania w celu omówienia spraw dotyczących ogółu członków organizacji związkowej lub ogółu pracowników. Ponadto, zgodnie z projektem, pobieranie składek związkowych przez pracodawcę będzie miało miejsce jedynie w przypadku gdy pracodawca i związek zawrą w tej sprawie odrębne porozumienie (aktualnie jest to bezwzględny obowiązek, jeśli organizacja związkowa wystąpi do pracodawcy z wnioskiem w tej sprawie).
Odrębnym, samodzielnym zagadnieniem regulowanym w projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy - Kodeks pracy są zmiany w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej przez związki. Posłowie proponują modyfikację przepisu określającego przedmiot statutu o obligatoryjne uregulowanie w nim zasad gospodarki finansowej związku. Ponadto nowelizacja wprowadza zasadę jawności gospodarki finansowej związku, przejawiającą się w szczególności przez obowiązek upubliczniania sprawozdań finansowych wszystkich związków zawodowych.
Projekt skierowano do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.