Za podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy bez poprawek opowiedzieli się wszyscy biorący udział w głosowaniu senatorowie (czyli 100). 

Nowelę w środę, 19 stycznia 2022 r., rozpatrzyła Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rekomendując izbie wyższej Parlamentu podjęcie uchwały o przyjęciu ustawy bez poprawek. Celem przygotowanego przez resort rodziny regulacji jest zachęcić osobę wykluczoną społecznie do podjęcia aktywnych działań przez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez centra integracji społecznej (CIS). Ma to na celu zdobycie kompetencji i kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Czytaj: MRiPS ma gotowy projekt zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym>>

Sejm wprowadził poprawki

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed omawiając wprowadzane zmiany zaznaczył, że ustawa o zatrudnieniu socjalnym została uchwalona 17 lat temu i w związku ze zmieniającą się sytuacją społeczno-gospodarcza wymaga nowelizacji. Podkreślił, że przedstawiona regulacja realizuje postulaty środowisk zajmujących się zatrudnieniem socjalnym.

Przypomniał, że na etapie prac w Sejmie do noweli wprowadzono poprawki. Jedna z nich zakłada, że próg dochodowy uprawniający do tzw. 500 plus dla osób niepełnosprawnych będzie podnoszony co roku wskaźnikiem waloryzacji rent i emerytur. - Obecnie w ustawie zapisana jest konkretna kwota (progu dochodowego), więc przy podniesieniu najniższej emerytury, świadczenie uzupełniające byłoby niższe (zgodnie z mechanizmem złotówka za złotówkę - PAP). Stąd wprowadzamy mechanizm waloryzacyjny - wyjaśnił.

Kolejna poprawka dotyczy wydłużenia funkcjonowania polskiego bonu turystycznego do końca grudnia 2022 r.

Jakie zmiany? 

Nowela przewiduje m.in. podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa CIS-u, włącznie z okresem próbnym.

Wydłużony ma zostać okres niezdolności do pracy wskutek choroby z 14 do 21 dni, za które przysługuje świadczenie integracyjne pomniejszone o 1/40 za każdy dzień niezdolności.

Górny limit premii motywacyjnej, wypłacanej ze środków własnych CIS, ma być podwyższony do wysokości 100 proc. świadczenia integracyjnego (obecnie do 50 proc.).

 

Zmiany dotyczą też funkcjonowania centrów. Są to m.in. rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do uczestnictwa w zajęciach w CIS, umożliwienie zakładania Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej przez spółdzielnie socjalne zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych czy umożliwienie otrzymania od marszałka województwa dotacji w przypadku rozbudowy centrum bądź stworzenia warsztatu w innej gminie. Obecnie taka dotacja jest tylko na wyposażenie.

Kolejna zmiana dotyczy uelastycznienia czasu pobytu w CIS. W myśl dotychczasowych przepisów czas dziennego uczestnictwa w CIS wynosi przynajmniej 6 godzin dziennie. Nowela umożliwia większą swobodę, ograniczając się do wskazania tygodniowego czasu pobytu w CIS do minimum 30 godzin, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że nie może on też być dłuższy niż 40 godzin. Regulacja przewiduje również możliwość przedłużenia okresu uczestnictwa w CIS.

Ponadto przyznane mają zostać dodatkowe dni wolne od zajęć, łącznie 12, z zachowaniem świadczenia integracyjnego (obecnie 6 dni).

W ramach zatrudnienia wspieranego, przy skierowaniu do pracy, przewidziane jest skrócenie okresu zatrudnienia uczestnika lub absolwenta CIS lub KIS do 6 miesięcy z refundacją części wynagrodzenia do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne (obecnie 12 miesięcy; 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką przez 3 miesiące, 80 proc. kolejne 3 miesiące i 60 proc. w następnych 6 miesiącach).

Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.