Maksymalne wynagrodzenie m.in. dyrektorów

Zgodnie z ustawą wielkość środków na wynagrodzenia ustalana będzie corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. Maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, poza wiceprezesami oraz członkami zarządu NBP, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności (60 proc.) wynagrodzenia prezesa NBP. Adam Glapiński, obecny prezes, zarabiał w ubiegłym roku średnio 63,5 tys. zł. To oznacza, że pracownicy nie mogliby zarabiać więcej niż 38,1 tys. zł miesięcznie.

Nowe przepisy przewidują też, że uchwała zarządu NBP ws. zasad wynagradzania będzie jawna i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie NBP. Na BIP-ie NBP-u publikowane mają być także wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy.

 


Ustawa zobowiąże też pracowników NBP do składania oświadczeń o stanie majątkowym. Jednak jawne mają być tylko oświadczenia złożone przez prezesa i wiceprezesów NBP. Pozostałe będą stanowić tajemnicę prawnie chronioną i podlegać ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, chyba że osoba, która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie.

Czytaj też: Senat poparł ustawę o jawnych płacach w NBP >>>

Upublicznienie zarobków prezesów

W noweli znajduje się również przepis, który nakazuje upublicznić m.in. zarobki prezesów, wiceprezesów, członków zarządu NBP oraz pracowników banku zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu i ich zastępców za lata 1995-2018.

 

Europejski Bank Centralny (EBC) w opinii do trzech projektów dotyczących wynagrodzeń w NBP - które były procedowane w Sejmie (PiS, PO i Kukiz'15; projekt PiS był wiodący) - wskazał, że będą one naruszać niezależność finansową banku, jeśli negatywnie wpłynęłyby na realizację zadań przez NBP. Bank ocenił, że wszystkie trzy projekty, mają zastosowanie do organów decyzyjnych oraz pracowników NBP i wywierają bezpośredni wpływ na ich funkcjonowanie. "Zawarte w projektach legislacyjnych zmiany prowadzące do obniżenia wynagrodzeń są niezgodne z zasadą niezależności finansowej, jeśli negatywnie wpłyną na zdolność NBP do zatrudniania i zatrzymywania pracowników w celu niezależnego wykonywania zadań nałożonych na NBP w Traktacie i Statucie EBC" - napisano w opinii banku.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Jakie konsekwencje może ponieść pracownik jeśli ujawni wysokość swojego wynagrodzenia? >

Czy można zastrzec w umowie o zachowaniu poufności zawartej z pracownikiem kary umowne na rzecz pracodawcy z tytułu naruszenia przepisów ochrony danych osobowych przez pracownika? >

Ujawnienie wysokości wynagrodzenia >