Wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. nowego świadczenia rodzinnego, tj. świadczenia rodzicielskiego, spowodowało praktyczne problemy związane z jego przyznawaniem i wypłatą.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczenia rodzicielskiego określa art. 17c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Akt określa także przesłanki negatywne wykluczające możliwość przyznania tego świadczenia.
 
Przysługiwanie uprawnienia do renty socjalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, czy renty rodzinnej nie wyklucza możliwości przyznania świadczenia w formie świadczenia rodzicielskiego. Inaczej kwestia ta kształtuje się w przypadku np. specjalnego zasiłku opiekuńczego czy świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna. Świadczenia te są bowiem świadczeniami pieniężnymi mającymi na celu wsparcie osób, które w celu sprawowania opieki nad osobą o określonym w przepisach stopniu niepełnosprawności rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przez co pozbawiają się możliwości uzyskania środków do życia. Świadczenia te mają po części zrekompensować utratę dochodu i stanowią pomoc państwa dla osoby zdolnej do pracy, lecz z własnego wyboru niezatrudnionej i niewykonującej innej pracy zarobkowej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym. Dlatego też całkowicie zrozumiałe wydaje się wyłączenie przez ustawodawcę z kręgu osób uprawnionych do tych świadczeń osób, które mają zapewnione stałe źródło utrzymania w postaci świadczeń z zabezpieczenia społecznego w postaci emerytury lub renty. Świadczenie rodzicielskie nie zostało zaliczone przez ustawodawcę do świadczeń o charakterze opiekuńczym i posiada ono odmienny od nich charakter. Z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych nie wynika brak możliwości objęcia tą formą pomocy w sytuacji zbiegu uprawnienia z prawem do renty.
Dowiedz się więcej z książki
Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 r.
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł