Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź: nauczyciel wracający z urlopu dla poratowania zdrowia nie jest zobowiązany do potwierdzenia wizyt lekarskich odbytych w czasie urlopu dla poratowania zdrowia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 73 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) - dalej KN dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Badanie jest przeprowadzane na koszt szkoły - art. 229 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502).

Z regulacji wynika, że dyrektor nie może zobowiązać nauczyciela do przedłożenia zaświadczenia o zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku, wydanego z własnej inicjatywy nauczyciela i na jego koszt. Przepisy nie zobowiązują nauczyciela również do przedkładania jakiejkolwiek innej dokumentacji medycznej potwierdzającej poddanie się zaleconemu leczeniu, w tym odbycie wizyt i badań lekarskich. Dokumentacja medyczna zawiera wrażliwe dane osobowe, zaś przepisy nie dają podstaw do jej przedłożenia przez nauczyciela wracającego z urlopu dla poratowania zdrowia.

Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz odpowiedzi na takie pytania jak:

Jak długi może być okres wyczekiwania na urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela?

Czy nauczycielowi korzystającemu z urlopu dla poratowania zdrowia przysługuje urlop wypoczynkowy?

Czy za okres przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczycielowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?