Sprawa dotyczyła project managera w Grupie Allegro sp. z o o. Jakuba T.  Był on zatrudniony bezterminowo na umowie o pracę. Skorzystał  z dziewięciomiesięcznego zwolnienia lekarskiego w okresie 2011 r -2012 r.. , a następnie poprosił o urlop wypoczynkowy do 10 lutego 2012 r.

Odwołanie z urlopu drogą elektroniczną
Dzień wcześniej zatelefonował do Jakuba T. jego przełożony i stwierdził, że manager jest potrzebny w pracy z powodu nowego projektu. Rozmowę przerywały zakłócenia, gdyż Jakub T. prowadził właśnie samochód. Po kilkunastu minutach przełożony wysłał SMS -a - jak twierdzi, a następnie maila na skrzynkę prywatną odwołanie z urlopu.
Gdy Jakub T. nie reagował, przełożony wysłał mu 10 lutego br. pismo, w którym oświadczył, że rozwiązuje z  Jakubem T. umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym (art. 52 kp). Powód wypowiedzenia: pracownik nie stawił się w pracy po odwołaniu go z urlopu. Mimo, że pracodawca chciał, by realizował nowy duży projekt.
Jakub T. wystąpił do sądu o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Dwa odmienne wyroki
Sąd I instancji stwierdził, że powód był skutecznie odwołany z urlopu i oddalił jego powództwo. Sąd Uznał, że powód unikał kontaktu z pracodawcą. Powinien się z nim skontaktować i dokończyć rozpoczęta rozmowę. Brak reakcji był ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych.
Natomiast Sąd II instancji 30 kwietnia 2015 r. zupełnie inaczej ocenił sytuację. Uznał powództwo w całości, gdyż pracodawca nieskutecznie odwołał powoda z urlopu. Przywrócił powoda do pracy i nakazał wypłacić wynagrodzenie. Stwierdzenie, że powód jest potrzebny w pracy, nie oznacza, że odwołuje się go z urlopu (art. 167 par. 1 kp). Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził, że zachowanie powoda nie było naganne, prawo do urlopu jest w kodeksie gwarantowane a pracownik nie musi  w tym czasie odbierać od pracodawcy poczty mailowej.

[-DOKUMENT_HTML-]

Prawo do urlopu jest gwarancją
SN oddalił skargę kasacyjną pracodawcy. Jak stwierdził sędzia Marek Procek w tej sprawie skonfrontowano dwie wartości: prawo do urlopu wypoczynkowego i dobro pracodawcy w postaci prawa do przerwania tego okresu. - Trzeba pamiętać, że art. 66 Konstytucji RP jako jedno z podstawowych praw wymienia prawo do urlopu wypoczynkowego. Emanacją tej zasady jest treść art.14 kodeksu pracy - prawo do wypoczynku - wyjaśniał wyrok sędzia sprawozdawca.
SN podkreślił, że również prawo europejskie, art. 7 ust. 1 Dyrektywy Rady 93/14 nakłada na państwo członkowskie obowiązek zapewnienia pracownikom corocznego płatnego urlopu w wymiarze 4 tygodni. Trzeba też mieć na względzie art. 300 kc , który odsyła do zasad prawa pracy.

Interes pracodawcy
Według art. 152 kp stanowi, że prawo do wypoczynku jest bezwzględnie obowiązujące i nie podlega dyspozycjom stosunku pracy. W momencie udzielania tego urlopu pracodawca wyrażając zgodę na urlop kieruje się własnym interesem. I tak było w przypadku powoda Grupy Allegro. Ale pracodawca może odwołać z urlopu pracownika tylko wówczas, gdy obecność w zakładzie pracy tej osoby wynika z okoliczności nie przewidzianych przed rozpoczęciem urlopu (art. 167 kp).  Zwrot "tylko wówczas " jest ograniczeniem fundamentalnej zasady. Pracownik w trakcie urlopu jest zwolniony z obowiązku pracy i pozostaje poza sfera pracowniczego podporządkowania i nie ma obowiązku codziennego utrzymywania kontaktu z pracodawcą.
- Z rozmowy telefonicznej z przełożonym nie może wynikać obowiązek analizy jej treści po stronie pracownika i odgadywanie intencji pracodawcy - powiedział sędzia Procek. - Pracodawca odwołanie z urlopu powinien wyrazić w sposób jednoznaczny, dlatego, że ogranicza zatrudnionemu konstytucyjne prawo do wypoczynku - dodał.

Kontrola skrzynki mailowej - niekonieczna
Sąd Najwyższy podkreślił, że należy odpowiedzieć na pytanie, czy w związku z art. 61 par. 2 kc sposób złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej należy uznać za skuteczne. Czy rozmowa telefoniczna i wysłanie maila na adres domowy rodziło skutki prawne, czyli można uznać wezwanie za doręczone ? SN stwierdził, że rozmowa telefoniczna nie odwoływała z urlopu, choćby dlatego, że pracodawca następnie wysłał maila z tym odwołaniem. Porównując przepis kc do dyrektywy  2000/31 w sprawie elektronicznych oświadczeń woli, wyrażenie prawa europejskiego - "mógł mieć dostęp " i "móc zapoznać się z jego treścią" z polskiego kc , nasz ustawodawca pozostaje przy teorii doręczenia kwalifikowanego. Trafnie wiec sąd II instancji orzekł, ze pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego nie ma obowiązku codziennego kontrolowania poczty elektronicznej, zwłaszcza, gdy strona nie wykazała, że korzystała z tego sposobu komunikacji w dotychczasowej praktyce - powiedział SN. Przywrócenie do pracy powoda było zasadne - dodał.
Warto dodać, że przywrócony do pracy powód, ponownie został zwolniony i trwa obecnie kolejny proces z pracodawcą.

Sygnatura akt II PK 26/16, wyrok z 8 marca 2017 r.