Jak zauważa prof. Jacek Męcina, przewodniczący zespołu prawa pracy RDS, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, mimo kilkumiesięcznych negocjacji, pracodawcy w wielu kwestiach krytycznie odnoszą się do proponowanych zmian. Najwięcej rozbieżności pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi i rządem dotyczy przepisów rozszerzających prawo do zrzeszania się w związki zawodowe i ich uprawnień. Pracodawcy zgadzają się z koniecznością realizacji treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie i przyznania prawa zrzeszania się wszystkim osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy, zgadzają się na ochronę ich przed dyskryminacją, ale nie akceptują szczególnej ochrony stosunku pracy oraz prawa do zwolnień z pracy za wynagrodzeniem, jeżeli organizacja nie posiada statusu zakładowej organizacji związkowej.

Prof. Jacek Męcina wskazuje, że to właśnie było przedmiotem kompromisu proponowanego przez stronę pracodawców - uzależnienie zakresu ochrony od statusu zakładowej organizacji związkowej, a więc posiadania w swoim składzie co najmniej 10 pracowników. Takie patrzenie na relacje zbiorowe przez pryzmat organizacji pracowniczych, które powinny mieć wciąż dominujące znaczenie w zakresie kształtowania zakładowych źródeł prawa pracy jest warunkiem utrzymania zasad obecnie obowiązującego zbiorowego prawa pracy, a zmiany zaproponowane w projekcie zmienią ich wymiar na zbiorowe stosunki zatrudnienia.

Przeczytaj: TK: członkostwo w związkach zawodowych nie tylko dla pracowników etatowych

W trakcie rozmów i negocjacji ze stroną rządową i związkami zawodowymi pracodawcom udało się uzgodnić przywrócenie pojęcia pracodawcy w miejsce proponowanego „podmiotu zatrudniającego". Udało się także uzgodnić zasady weryfikacji przez pracodawcę liczebności związków zawodowych w zakładzie pracy oraz właściwość sądów w tym zakresie. Przyjęte też zostały przez stronę związkową i rządową krytyczne uwagi pracodawców do zmiany zasad zwolnienia do tzw. „czynności doraźnych" oraz konieczne zmiany do art. 28 ustawy o związkach zawodowych.

Pracodawcy stoją na stanowisku, że udzielanie informacji organizacjom związkowym powinno dotyczyć tylko kwestii związanych z zatrudnieniem oraz podlegać kontroli sądowej. Pracodawcy poparli również podwyższenie kryteriów reprezentatywności i przyznanie szerszych uprawnień w ramach negocjacji większym organizacjom. Ostateczny kształt ustawy o związkach zawodowych poznamy w ciągu miesiąca.