Odpowiedź

Ręczny wózek paletowy kwalifikowany jest co do zasady w kategoriach wózka 4-kołowego w rozumieniu  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. Nr 26, poz. 313 ze zm.) - dalej r.r.p.t. Zgodnie z przepisami r.r.p.t., dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 450 kg dla mężczyzn i 180 kg dla kobiet. Tym samym, chcąc ustalić maksymalną masę ładunku, należy w pierwszej kolejności uwzględnić ciężar wózka. Różnica między masą wózka a wartościami granicznymi mas wskazanych w r.r.p.t. stanowi maksymalną masę ładunku, jaką można przewozić.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 2 pkt 1 r.r.p.t., do ręcznych prac transportowych zalicza się każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich przez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie. Uwzględniając powyższą definicję ręcznych prac transportowych, należy uznać, że w jej zakresie mieszczą się czynności wykonywane przy użyciu ręcznego wózka paletowego.
Oceniając maksymalną masę ładunków, jakie można przewozić na takich wózkach należy uwzględnić dwie kwestie – nośność wózka oraz dopuszczalne masy ładunków wynikające z r.r.p.t. Zgodnie z § 64 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego. Przepisy r.r.p.t regulują dopuszczalne masy ładunków, jakie można przewodzić przy użyciu wózków. Są to przepisy szczególne, a wartości w nich wskazane mają pierwszeństwo przed określoną nośnością wózka – w przypadku, gdy nośność ta jest określona na wyższym poziomie niż dopuszczalne masy wózka wraz z ładunkiem w ramach ręcznych prac transportowych.
Przemieszczanie ładunków przy pomocy poruszanych ręcznie wózków oraz taczek uregulowane jest w rozdziale 6 r.r.p.t. Zgodnie z § 21 r.r.p.t., dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać dla wózków 3 i więcej kołowych (ręczne wózki paletowe uznawane są powszechnie za wózki 4 kołowe) 450 kg dla mężczyzn i 180 kg dla kobiet – po terenie o nachyleniu nie przekraczającym 5%. Jeżeli teren, po którym jest przemieszczany ładunek ma nachylenie większe niż 5% - wówczas masy te wynoszą odpowiednio 350 kg dla mężczyzn, 140 kg dla kobiet. Należy pamiętać, że w przypadku przemieszczania ładunku na wózkach po nawierzchni nierównej lub nieutwardzonej - dopuszczalna masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 60% wartości o których mowa wyżej.
Zatem chcąc ustalić maksymalną masę ładunku, jaką można przewozić na ręcznym wózku paletowym należy w pierwszej kolejności znać masę wózka. Następnie od dopuszczalnej wynikającej z r.r.p.t. masy wózka wraz z ładunkiem należy odjąć masę wózka. Tak otrzymany wynik będzie wskazywał maksymalną masę ładunku jaką można przemieszczać.

Sebastian Kryczka, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów