Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Oznacza to, że zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) - dalej k.p. dochodzenie powypadkowe powinien przeprowadzić zespół powypadkowy pracodawcy delegowanego pracownika lub na wniosek tego pracodawcy – zespół powypadkowy pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek. Przepis art. 234 § 1 k.p. stanowi, iż w razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, a także zobowiązany jest do ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz do zastosowania odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom.

Zobacz także: Jaki skład osobowy powinien zawierać zespół powypadkowy, gdy wypadkowi ulegnie jeden z członków zespołu powypadkowego?>>

Wydane na podstawie k.p. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) - dalej r.w.p.p., w § 8 ust. 1 stanowi, iż ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce na terenie innego zakładu pracy, dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego, w obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek. Z kolei ust. 2 § 8 r.w.p.p. zobowiązuje pracodawcę, na którego terenie miał miejsce wypadek, do: 1) zapewnienia udzielenia pomocy poszkodowanemu; 2) zabezpieczenia miejsca wypadku w sposób określony w § 3 ust. 1 r.w.p.p.; 3) zawiadomienia niezwłocznie o wypadku pracodawcy poszkodowanego; 4) udostępnienia miejsca wypadku i niezbędnych materiałów oraz udzielenia informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku. Na podstawie § 8 ust. 3 r.w.p.p., na wniosek pracodawcy poszkodowanego pracownika pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek, może ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, a następnie dokumentację powypadkową przekazać pracodawcy poszkodowanego pracownika.

Zobacz także: Podstawa zatrudnienia decyduje o trybie postępowania powypadkowego>>

Zobacz także: Pracownika na stałe oddelegowanego do pracy za granicą też trzeba przeszkolić>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.