Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Skład zespołu powypadkowego został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) – dalej r.u.o.w.p. Zgodnie z tym rozporządzeniem, w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. U pracodawcy, który zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, albo specjalista spoza zakładu pracy. Natomiast u pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu powypadkowego, wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład, którego wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy. W sytuacji, gdy wypadkowi przy pracy ulegnie jeden z członków zespołu powypadkowego obowiązuje skład osobowy zespołu powypadkowego określony w r.u.o.w.p.
Gdy wypadkowi ulegnie zakładowy społeczny inspektor pracy, w skład zespołu powypadkowego wchodzi oddziałowy społeczny inspektor pracy (i odwrotnie), a jeśli w zakładzie funkcjonuje tylko zakładowy społeczny inspektor pracy, to w skład zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników, który ukończył szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, o jakim mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Jeśli wypadkowi ulegnie pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy jednoosobowo wykonujący w zakładzie zadania tej służby, w skład zespołu powypadkowego, w jego miejsce, wchodzi pracodawca lub specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy spoza zakładu pracy. Gdy w zakładzie jest wieloosobowa komórka bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład zespołu powypadkowego wchodzi inny pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku, gdy wypadkowi ulegnie pracodawca, jako członek zespołu powypadkowego, jego miejsce w zespole powypadkowym zajmuje specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy spoza zakładu pracy a jako drugi członek zespołu powypadkowego, w zależności od wielkości zakładu, wchodzi społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.