Odpowiedź

Szkolenia z zakresu bhp dla pracowników tymczasowych powinny być kompleksowo zapewnione przez pracodawcę użytkownika. Dotyczy to szkoleń wstępnych ogólnych (instruktażu ogólnego), stanowiskowych (instruktażu stanowiskowego) i okresowych.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 237[3] § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia te, zgodnie z art. 237[3] § 3 k.p., powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania szkoleń określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p.

W myśl § 6 r.s.b.h.p., szkolenia z dziedziny bhp prowadzone są jako szkolenia wstępne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, zachowując wytyczne wynikające z § 15 r.s.b.h.p.

W myśl art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 360), pracodawca użytkownik (pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu k.p.) ma obowiązek dostarczyć pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnić napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadzić szkolenia w zakresie bhp, ustalić okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego oraz informować o tym ryzyku.

Powyższy przepis w sposób jednoznaczny obliguje pracodawcę użytkownika do zapewnienia pracownikom tymczasowym kompleksowych szkoleń z zakresu bhp. Dotyczy to zarówno szkoleń wstępnych (ogólnych – instruktażu ogólnego) i stanowiskowych (instruktażu stanowiskowego), jak i szkoleń okresowych. Takie założenie w przypadku szkoleń wstępnych ogólnych z zakresu bhp jest dodatkowo uzasadnione faktem, że pracodawca użytkownik, u którego pracownicy tymczasowi będą świadczyli pracę, posiada znacznie większą wiedzę na temat istniejących zagrożeń, organizacji pracy, a także obowiązujących w danym zakładzie pracy przepisów i zasad bhp oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, w związku z czym należycie zrealizuje program danego szkolenia, a tym samym lepiej przygotuje pracowników do pracy.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów