Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Kto może wchodzić w skład komisji ds. polityki antymobbingowej? Czy może być to pracownik służby BHP?

Odpowiedź

Przepisy prawa pracy nie określają, kto powinien wchodzić w skład komisji antymobbingowej. Pracodawca powołując określone osoby, powinien mieć na względzie konieczność zapewnienia bezstronności komisji. W skład komisji nie może być powołany pracownik służby bhp, gdyż przepisy zabraniają powierzania mu innych zadań niż wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Jednakże przepisy nie określają zasad realizacji powyższego obowiązku. W konsekwencji nie wskazują również, kto powinien wchodzić w skład komisji antymobbingowej. W doktrynie pojawiają się poglądy, że w celu zapewnienia bezstronności, w skład takiej komisji powinni wchodzić przedstawiciel pracowników lub członek związków zawodowych albo też niezależna osoba wyznaczona przez pokrzywdzonego pracownika. Ponadto do komisji można włączyć przedstawiciela pracodawcy. Powinna to być osoba godna zaufania, znająca dokładnie specyfikę zakładu pracy, a jednocześnie niezajmująca w nim żadnego eksponowanego stanowiska, aby nie doprowadzić do konfliktu interesów. Sytuacją idealną byłoby, gdyby tego typu stanowisko powierzono osobie z kierunkowym wykształceniem w dziedzinie psychologii.

Odnosząc się do dopuszczalności powołania do komisji antymobbingowej pracownika służby bhp, należy stwierdzić, że zgodnie z § 2 ust. 2 r.s.b.h.p. pracownik ten nie może być obciążany innymi zadaniami niż wymienione § 2 ust. 1 r.s.b.h.p., a te nie przewidują jego udziału w składzie komisji antymobbingowej.

Jeżeli pracodawca chce powierzyć pracownikowi służby bhp dodatkowe obowiązki , może to zrobić jedynie przez rozdzielenie jego etatu. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z § 2 ust. 3 r.s.b.h.p. organizacja i rozkład czasu pracy pracownika służby bhp powinny zapewniać pełną realizację zadań, o których mowa w r.s.b.h.p.

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2016 r.