Katalog zadań będących w kompetencji służby BHP został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p. Zgodnie z § 2 ust. 1 r.s.b.h.p. do zakresu działań służby bhp należy m.in.:
1) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;
2) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach.
Do zakresu działań służby bhp określonego w r.s.b.h.p. należy również:
1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
3. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
4. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
W świetle przytoczonych przepisów należy stwierdzić, iż służba bhp nie jest obligatoryjnie zobowiązana do monitorowania terminów badań czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy. Z uwagi na fakt, iż zakres działań służby bhp określony w r.s.b.h.p. nakłada na jej pracowników m.in. obowiązek współpracy z laboratoriami upoważnionymi do przeprowadzania ww. badań, to właśnie pracownicy służby bhp – w mojej opinii – mogą w właściwy sposób sprawować pieczę nad terminowością ww. badań. Jedynie w określonych sytuacjach może się okazać (np. z uwagi na strukturę organizacyjną danej firmy), iż to pracownicy zatrudnieni przy innych pracach (np. pracownicy techniczni) będą mogli w większym stopniu zapewnić dbałość w zakresie terminowości przeprowadzanych badań. Nie zwalnia to jednak pracowników służby bhp od sprawowania nadzoru nad prawidłowością wykonywanych badań oraz zapewnienia laboratoriom wykonującym badania fachowej pomocy.