Odpowiedź: kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych należy ewidencjonować wszystkie godziny pracy, pomimo że nie przysługuje im prawo do wynagrodzenia za pracę nadliczbową.

Uzasadnienie: obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy zatrudnionych w zakładzie pracy pracowników  wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z poźn. zm.)– dalej k.p. Ewidencja czasu pracy jest bowiem prowadzona dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą (art. 149 k.p.). Do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracodawca jest zobowiązany bez względu na formę prowadzonej przez siebie działalności.

W ewidencji czasu pracy należy wykazywać: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Do kart ewidencji czasu pracy dołącza się również wnioski pracownika o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych. 

Pracodawca jest natomiast zwolniony z obowiązku od prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy (ewidencjonowania godzin pracy)  w przypadku pracowników:

    * objętych systemem zadaniowego czasu pracy,

    * zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy (tj. pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy, ich zastępców, pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, głównych księgowych) – wyłączenie to nie dotyczy jednak kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych,

    * otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w godzinach nocnych.

Dla wymienionych wyżej pracowników nie prowadzi się ewidencji czasu pracy w zakresie związanym z jego rozliczaniem (nie ewidencjonuje się godzin pracy). Natomiast w pozostałym zakresie dotyczącym np. urlopów wypoczynkowych czy zwolnień od pracy itp. pracodawca powinien taką ewidencję prowadzić.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych należy ewidencjonować wszystkie godziny pracy, bez względu na fakt, iż za pracę nadliczbową nie otrzymują dodatkowej rekompensaty

Kierownikowi za pracę w wolną sobotę należy się inny dzień wolny

Zgodnie z art. 1514 § 1 k.p., pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Zarówno kierownicy jednostek organizacyjnych, jak i osoby zarządzające zakładem pracy w imieniu pracodawcy, za pracę w godzinach nadliczbowych nie otrzymują żadnej rekompensaty. Od powyższej zasady przewidziano tylko jeden wyjątek (art. 1514 § 2 kp.). Mianowicie, kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych (ale już nie osobom kierującym zakładem) za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1 kp., jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Tym samym pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierownicy wyodrębnionych jednostek organizacyjnych nie mają, co do zasady, prawa do wynagrodzenia i dodatku za pracę poza normalnymi godzinami pracy. Często wyłączenie to rozciągane jest na rekompensatę pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Nie jest to jednak poprawne. Za pracę w takie dni przysługuje bowiem wszystkim pracownikom dzień wolny, udzielony do końca okresu rozliczeniowego w terminie uzgodnionym z pracownikiem (art. 1513 k.p.). Zasada ta dotyczy wszystkich pracowników w tym również pracowników zarządzających i kierowników wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.

Uwaga

Za  pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi inny dzień wolny od pracy. Jest to jedyna przewidziana prawem forma rekompensaty za pracę w takim dniu.

Jeżeli pracodawca nie udziela innego dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy popełnia wykroczenie. Ponadto brak przedmiotowej rekompensaty powoduje powstanie pracy nadliczbowej wynikającej z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy. Ponieważ pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym nie należy się wynagrodzenie za pracę nadliczbową, w przypadku nieudzielenia mu dnia wolnego, pracodawca nie musi takiego wynagrodzenia wypłacać. Pamiętać jednak powinien, iż powyższe nie powoduje, iż nie dochodzi do naruszenia przepisów prawa w zakresie rekompensaty pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.