Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy. Prowadzi ono do zakończenia stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia, a ten zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Ważne, aby wypowiedzenie umowy o pracę miało formę pisemną. Tego wymaga art. 30 par. 3 kodeksu pracy. Co ważne, taką formę musi mieć oświadczenie każdej ze stron - czy to wypowiedzenia, czy rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. To oznacza, że wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną.

Czytaj w LEX: Błędy przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia >

 


Własnoręczny podpis osoby upoważnionej

Dla zachowania formy pisemnej wystarczy, aby osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu pracodawcy złożyła własnoręczny podpis pod treścią oświadczenia. Natomiast sama treść wypowiedzenia może być napisana w dowolny sposób - własnoręcznie, na komputerze, na maszynie itp. Dla skutecznego i prawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę istotne jest, aby pracownik otrzymał dokument wypowiedzenia z własnoręcznym podpisem osoby reprezentującej pracodawcę.

Czytaj również: Czy skan umowy o pracę jest wiążący?

Jak przyjmuje się w orzecznictwie sądowym, przesłanie pracownikowi wypowiedzenia w formie faksu, skanu itp., jest skuteczne, ale wadliwe, co oznacza, że pracownik może – powołując się na wadliwość formy wypowiedzenia – żądać przywrócenia do pracy albo odszkodowania z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę.

Zobacz procedurę w LEX: Obliczanie terminów do okresu wypowiedzenia >

 

Kwestia formy wypowiedzenia nie została uregulowana w kodeksie pracy w sposób szczegółowy. Jedynie ww. art. 30 par. 3 kodeksu pracy stanowi, że wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie. W związku z tym, aby określić, jaki dokument spełnia wymóg formy pisemnej należy sięgnąć do przepisu kodeksu cywilnego. Pozwala na to art. 300 kodeksu pracy,  zgodnie z którym w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy, do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Czytaj również: SN: Odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie za okres wynikający z umowy

I tak, w myśl art. 78 par. 1 kodeksu cywilnego, do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczające jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Natomiast w przypadku  oświadczeń składanych drogą elektroniczną zastosowanie mieć będzie art. 78(1) kodeksu cywilnego. Stosownie do jego par. 1, do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z kolei art. 78(1) par. 2 k.c. stanowi, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Zobacz procedurę w LEX: Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przez pracownika >

 

Sprawdź również książkę: Kodeks pracy. Komentarz. Tom I i II >>


Pismo elektroniczne z podpisem kwalifikowanym

W efekcie oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy traktować na równi z oświadczeniem złożonym w tradycyjnej formie pisemnej. W kwestii zaś skutków prawnych, takie oświadczenie woli jest równoważne ze złożeniem oświadczenia w zwykłej, tradycyjnej formie pisemnej.

 

Taka interpretacja jest powszechnie przyjmowana, a powyższe stanowisko potwierdził również Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 24 sierpnia 2009 r. (sygn. akt I PK 58/09), w którym stwierdził, że minimalnym wymaganiem dla zachowania formy pisemnej jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Jedyne odstępstwo od tego zostało dopuszczone w art. 78 par. 2 k.c. (obecnie art. 78(1) kodeksu cywilnego), który umożliwia złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej w sposób równoważny ze złożonym w formie pisemnej, ale pod warunkiem opatrzenia go bezpiecznym, certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Czytaj w LEX:  Przyczyny rozwiązania umowy o pracę - omówienie orzecznictwa >

Tak więc wysłanie przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę drogą elektroniczną będzie skuteczne oraz niewadliwe, pod warunkiem, że takie oświadczenie zostanie opatrzone (podpisane) kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do składania w imieniu pracodawcy oświadczeń woli.

Paweł Kowalski, radca prawny w kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

Czytaj w LEX: Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę >