Odpowiedź:
Zgodnie z przepisami, które mają wejść w życie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członka rady nadzorczej ma stanowi przychód z tytułu pełnienia tej funkcji w rozumieniu przepisów podatkowych. Oznacza to, że wypłacone członkowi rady nadzorczej po 31 grudnia 2014 r. zaległe wynagrodzenie za 2013 r. i 2014 r. powinno być uwzględnione w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Uzasadnienie:
Uchwalona przez Sejm w dniu 23 października 2013 r. ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, iż w dniu 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy, na mocy których obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi zostaną objęci członkowie rad nadzorczych, którzy są wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji. Obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych ma spoczywać na członku rady nadzorczej nawet wówczas, gdy będzie on posiadał innych tytuł do tych ubezpieczeń bądź ustalone prawo do emerytury lub renty. Jeżeli chodzi o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członka rady nadzorczej to z art. 1 pkt 7 w zw. z art. 1 pkt 1 lit. a wyżej przywołanej ustawy wynika, że będą ją stanowiły przychody z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powoływania, w rozumieniu przepisów podatkowych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., przychodami z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powoływania, są otrzymane lub postawione do dyspozycji członka rady nadzorczej w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Oznacza to, że wypłacone członkowi rady nadzorczej po 31 grudnia 2014 r. zaległe wynagrodzenie za 2013 r. i 2014 r. będzie stanowił przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 u.p.d..o.f., który powstanie już po objęciu członków rad nadzorczych obowiązkiem ubezpieczeń emerytalne i rentowych. W tym miejscu należy zwrócić uwagę również na to, że do członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 r. znajdzie zastosowanie § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 78, poz. 465 z późn. zm.), zgodnie z którym dla każdego ubezpieczonego, którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód rozumieniu przepisów u.p.d.o.f., płatnik składek w raporcie lub imiennym raporcie miesięcznym korygującym oraz w deklaracji i deklaracji rozliczeniowej korygującej uwzględnia należne składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego wypłat – od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego deklaracja dotyczy – stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm.). Powyższe prowadzi to do wniosku, że zaległe wynagrodzenie członka rady nadzorczej za 2013 r. i 2014 r., wypłacone po 31 grudnia 2014 r., powinno być uwzględnione w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członka rady nadzorczej.
Piotr Kostrzewa, autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono 15 grudnia 2014 r.