Dodatkowo:dołożono w obszarach urządzenia wentylacyjne, digestoria, zmieniono lokalizację pieców, dołożono szafy bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego będzie zaktualizowana po zakończeniu remontów.
 
Odpowiedź

Przepisy przeciwpożarowe odnoszą się tylko do aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego po zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Inne działania bieżące leżą w gestii pracodawcy, który ma obowiązek w każdych warunkach, nawet remontowych, zapewnić bezpieczeństwo przed wybuchem pożaru, a w razie wybuchu - bezpieczną ewakuację. Jeśli wprowadzone zmiany są już na stałe, warto przeprowadzić kontrolę kompleksową, podczas której można określić spełnienie wymagań ppoż. po remoncie. Jeśli zmiany są tymczasowe na czas remontu, to wystarczy na tym etapie przeprowadzić kontrolę wejść i wyjść ewakuacyjnych oraz rozmieszczenia i oznakowania sprzętu ppoż., pamiętając o konieczności powiadomienia pracowników o zaistniałej sytuacji.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:
1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
 
Roman Majer
odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2017 r.


 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów