Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) - dalej k.p. przewidują dwie możliwości: pracodawca sam wykonuje zadania służby bhp albo powierza wykonywanie jej zadań specjalistom spoza zakładu pracy. Przepisy dotyczące służby bhp nie określają oddzielnie zadań służby powołanej spośród pracowników zatrudnionych przy innej pracy lub specjalistów spoza zakładu pracy. Ponieważ mianem służby bhp przepisy określają pracowników wykonujących zadania w zakresie bhp, niezależnie od formy powołania służby, można przyjąć, że określone w przepisach zadania służby bhp dotyczą wszystkich jej pracowników. Służba bhp w każdej formie swojego działania ma obowiązek sporządzić analizę bhp w zakładzie pracy, w którym wykonuje te zadania. Inaczej jest w przypadku, gdy w zakładzie pracy, pracodawca sam wykonuje zadania służby bhp. Przepisy w takim przypadku nie zobowiązują, aby pracodawca sporządzał analizę bhp, która powinna być sporządzana przez służbę bhp, w celu przedstawienia pracodawcy propozycji przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy w zakładzie pracy.

Zobacz także: Służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy>>

Służba bhp powoływana jest w zakładzie pracy na podstawie art. 23711 k.p. Przepisy art. 23711 § 1 k.p. stanowią, iż pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli: 1) zatrudnia do 10 pracowników albo 2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pracodawca, w przypadku braku kompetentnych pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bhp dla pracowników tej służby. Na podstawie art. 23711 § 5 Rada Ministrów wydała rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p.
Zadania służby bhp określają przepisy § 2 ust. 1 r.s.b.h.p. Przepis § 2 ust. 1 pkt 3 do zadań służby bhp zalicza sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Zobacz także: Pracodawca może powierzyć podwładnemu zadania służby bhp>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.