W większości firm analizę stanu bhp, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) opracowuje się raz na rok. Częściej analizy powinny by przeprowadzone w tych zakładach pracy, w których występują poważne zagrożenia. Umożliwi to dostosowanie planów finansowych i rzeczowych firmy do działań w zakresie bhp.
W prawidłowej analizie stanu bhp powinny się znaleźć m.in. statystyka wypadkowości i chorób zawodowych za ostatni rok, zestawiona z danymi z lat poprzednich, wyniki badań środowiska pracy (z uwzględnieniem np. zapylenia, hału, substancji szkodliwych i niebezpiecznych), statystyka awarii oraz wyliczenie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w odniesieniu do organizacji stanowisk pracy, stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów. Do elementów analizy stanu bhp należą ponadt szkolenia bhp, badania lekarskie, kwestie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, dzieży roboczej i ochronnej, a także ocena ryzyka zawodowego.

Źródło: Przyjaciel przy pracy 2010, nr 11, s. 28-29, Michał Abramowski