Opublikowany 14 marca jednolity tekst rozporządzenia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym uwzględnia zmiany wprowadzone:
1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 91, poz. 744);
2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 264).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.