Z uwagi na to, że w świetle obowiązujących przepisów osoba niepełnosprawna może posiadać więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, konieczne jest ograniczenie liczby legitymacji wydawanych jednej osobie, poprzez wskazanie orzeczenia stanowiącego podstawę dla jej wydania.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje, że w takiej sytuacji legitymację dokumentującą niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

Stanowi także, że legitymację taką wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ma zapewnić produkcję blankietów legitymacji oraz ich personalizację i dystrybucję, a także system teleinformatyczny, za pomocą którego będą wykonywane czynności związane z wystawieniem tych legitymacji.

W projekcie zaproponowano uzupełnienie katalogu danych gromadzonych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności o dane dotyczące legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Ponadto w do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma być dodany przepis, zgodnie z którym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, jeżeli nie będą one podlegały temu ubezpieczeniu z innego tytułu. Na gruncie obowiązujących przepisów, przez brak przedmiotowej regulacji, powstaje sytuacja, w której za bezrobotne osoby niepełnosprawne, korzystające z usług rynku pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca powiatowy urząd pracy (jeżeli nie są one odprowadzane z innego tytułu), natomiast za osoby niepełnosprawne zrejestrowane jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, które w okresie odbywania stażu, szkolenia czy przygotowania zawodowego, otrzymują stypendium, składka na wskazane ubezpieczenie nie jest odprowadzana.

19 sierpnia 2015 r. projekt został skierowany do opinii Biura legislacyjnego Kancelarii Sejmu.

Materiał pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych