- Zmiany w ustawie o cudzoziemcach są potrzebne polskiej gospodarce, która z uwagi na trendy demograficzne boryka się z niedostatkiem pracowników. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia przez kolejne lata. To od polityki migracyjnej zależy, czy Polska będzie krajem przyciągającym najbardziej wartościowych pracowników, czyli tzw. „talenty”, czy będzie skazana na porażkę w wyścigu o najlepszych pracowników. Rozwiązania, jakie będą przyjęte w ramach nowej ustawy, wpłyną na funkcjonowanie przedsiębiorstw – mówi Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

Czytaj również: Zmiany w ustawie mogą zwiększyć mobilność pracujących w Polsce cudzoziemców>>
 

Propozycje Konfederacji Lewiatan

Szybsza ścieżka obsługi tych pracodawców, w przypadku których nie ma wątpliwości, że przestrzegają prawa pracy i przepisów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców (tzw. „fast track”). Czechy, Dania, Irlandia i Niemcy od 2020 roku, wdrożyły przepisy prawne przyśpieszające procedury imigracyjne, co jest związane z długoterminową polityką migracyjną tych państw.

Zmiany dotyczące zezwolenia na pracę, m.in.:

  • określenie zakresu zadań i wysokości wynagrodzenia miesięcznego w ogłoszeniu o pracę tylko w przypadku, gdy jest wymagane;
  • ustalenie w  ustawie zamkniętej listy dokumentów wystarczających do wydania pozwolenia (unikanie wielokrotnego wzywania celem przedłożenia dokumentów poświadczających te same zdarzenia/ fakty), 
  • weryfikacja kompetencji zawodowych cudzoziemca przez pracodawcę w trakcie rekrutacji. Obecnie urząd wojewódzki w czasie  postępowania wzywa cudzoziemca o przedstawienie dyplomu, certyfikatu mających potwierdzić posiadane przez niego kwalifikacje.
  • w przypadku pracowników wysokokwalifikowanych - określenie jasnych, łatwo weryfikowalnych,  kryteriów wydawania pozwolenia (np. poziom i kierunek wykształcenia, oferowane wynagrodzenie).

Zmiany w jednolitym zezwoleniu na pobyt i pracę wydawanym przez urzędy wojewódzkie:

  • wydłużenie okresu obowiązywania tego zezwolenia do 4-5 lat 
  • umożliwienie w okresie zatrudnienia przeniesienie cudzoziemca na stanowisko równorzędne lub wyższe po 3 miesiącach pracy z zachowaniem zasady, że jego warunki pracy nie mogą być gorsze niż określone w ogłoszeniu
  • wyłącznie elektronicznie procesowanie aplikacji (zarówno złożenie, jak i procedowanie), także  korespondencja z cudzoziemcem i pracodawcą wyłącznie w formie elektronicznej.

Zmiany w zakresie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy):

Wprowadzenie długoterminowego pozwolenia na pracę, które może być uzyskane na podstawie uproszczonej procedury podobnej do tej, która dotyczy oświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu cudzoziemca albo: 

  • wydłużenie możliwości świadczenia pracy z możliwością dalszego przedłużania bez restrykcyjnych ograniczeń,
  • rozszerzenie możliwości korzystania z oświadczenia przez obywateli większej liczby państw (np. Albania, Czarnogóra, Serbia, Bośnia) oraz przez cudzoziemców podejmujących prace w zawodach deficytowych na rynku pracy.